คลิปเกษตร
ปลูกไผ่ได้มากกว่าหน่อ แปรรูปไผ่ขาย
5 ธันวาคม 2562
2,859
คุณสุทินประกอบอาชีพราชการทหารแต่ก็แบ่งเวลามาทำการเกษตรด้วย เพราะเป็นสิ่งที่สามารถทำด้วยกันได้ โดยทำเป็นเกษตรผสมผสาน แต่ที่เด่นและดัง กลายเป็นที่รู้จักคือการปลูกไผ่กิมซุงและขายน้ำไผ่รวมถึงผลผลิตอื่นๆ จากไผ่ ซึ่งเฉพาะไผ่สามารถสร้างรายได้ต่อปีประมาณ 200,000 - 250,000 บาท