คลิปเกษตร
อาญาสิทธิ์ เหล่าชัย ทำนาแบบมีอารยะ
17 มกราคม 2562
1,938
เกษตรกรผู้ทำนาแบบมีอารยะ จนก่อเกิดอารยะฟาร์ม " อารยะฟาร์ม เกิดจากการหล่อหลอมของชุมชน ด้วยบรรยากาศ ครอบครัว ความผูกพันธ์ การพึ่งพาอาศัย ชนิดที่เรียกว่าขับเคลื่อนได้ด้วยชุมชน "