คลิปเกษตร
เทคนิคการบำรุงดินและกำจัดแมลงในไม้ผลด้วยขี้เถ้า
21 มกราคม 2558
3,721
คุณกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา เกษตรกรบ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ผล โดยเฉพาะการปลูกมะม่วงงามเมืองย่าแบบอินทรีย์ ได้แนะนำเทคนิคการบำรุงดินและกำจัดแมลงในไม้ผลด้วยขี้เถ้า มาฝากเกษตรกรชาวสวนมะม่วงกันค่ะ