เกษตรกรขอนแก่นหันเลี้ยงแพะเนื้อ สร้างรายได้ดี กำไรงาม เป็นที่ต้องการของตลาด จากการสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) พบว่า เกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อในหลายอำเภอ เช่น อ.สีชมพู เมือง แวงใหญ่ และอุบลรัตน์ สำหรับอ.สีชมพู เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ในนามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านผาเที่ยงมีสมาชิก 45 ราย ปัจจุบันมีแพะ 3,014 ตัว ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างสายพันธุ์บอร์ (Boer) และแองโกลนูเบียล (Anglo-Nubian) มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,154.87 บาท/ตัว แยกเป็นค่าพันธุ์สัตว์ 353.63 บาท ค่าแรงงาน 599.93 บาท ค่าอาหาร 528.07 บาท และส่วนที่เหลือ 1,673.24 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่ายาป้องกันโรค ค่าเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆ โดยแม่แพะ 1 ตัว ให้ผลผลิตลูกแพะเฉลี่ย 2 ตัว/ท้อง (ลูกแฝด) สำหรับราคาขาย เกษตรกรสามารถจำหน่ายแพะเนื้อ (อายุเฉลี่ย 6 เดือน น้ำหนักประมาณ 30 กก./ตัว) ในราคาเฉลี่ย 3,900 บาท/ตัว (130 บาท/นน.ตัว 1 กก.) ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 742.13 บาท/ตัว
จากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก ที่เราต้องเผชิญในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นแถบขั้วโลก ที่ก้อนน้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาน้ำแข็ง ทำให้ระดับน้ำทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้นและไหลสู่ทั่วโลกทำให้เกิดน้ำท่วมได้ทุกทวีป สัตว์ทะเลเสียชีวิตเพราะระบบนิเวศน์เปลี่ยน ยุโรปใต้ ภูมิประเทศกลายเป็นพื้นที่ลาดเอียง เกิดความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ และปัญหาอุทกภัยจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากธารน้ำแข็งบนบริเวณยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะจะละลายหมด และล่าสุดที่สร้างความสูญเสีย และคร่าชีวิตสัตว์ป่าไปกว่า 500 ล้านตัว กับเหตุการณ์ไฟป่าที่ออสเตรเลีย ที่กินพื้นที่ไปกว่า 4.8 หมื่น ตร.กม. หรือกว่า 30 ล้านไร่
20 มกราคม 2563
82
ราคารับซื้อ วันที่ 21 ม.ค. 2563
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.20
บาท/ฟอง
0.00
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.40
บาท/ฟอง
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 21 ม.ค. 2563
ตลาดสัตว์น้ำบางบอน
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
หอยลาย
ขนาดใหญ่
110.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งก้ามกราม (เลี้ยง)
ขนาด 10-12 ตัว/กก.
370.00
บาท/กก.
20.00
ปลาช่อน
ขนาด 1 ตัว/กก.
125.00
บาท/กก.
0.00
ปลาน้ำดอกไม้
ขนาด 4-5 กก./ตัว
60.00
บาท/กก.
0.00
หอยแมลงภู่
ขนาดเล็ก
18.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งขาว (เกษตร)
ขนาด 61-70 ตัว/กก.
195.00
บาท/กก.
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.64 บาท
ดีเซล
27.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-34°C
เชียงใหม่
18-31°C
นครราชสีมา
20-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×