ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. 2565
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ...
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
บาท/กก.
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
บาท/กก.
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลา...
จ.ระยอง
53.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด