ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 3 ต.ค. 2565
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
38.00
บาท/กก.
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ...
จ.นครศรีธรรมราช
39.00
บาท/กก.
1.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลา...
จ.ระยอง
42.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด