ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 14 พ.ค. 2564
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.40
บาท/ฟอง
0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.60
บาท/ฟอง
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด