ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 ก.ค. 2564
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
4,000.00
บาท/ตัน
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด