ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 7 ก.ค. 2563
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
23.00
บาท/กก.
1.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00
บาท/กก.
0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด