ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 15 ม.ค. 2564
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.30
บาท/ฟอง
0.00
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.40
บาท/ฟอง
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด