ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 ม.ค. 2565
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ...
จ.นครศรีธรรมราช
47.00
บาท/กก.
1.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
47.00
บาท/กก.
1.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลา...
จ.ระยอง
52.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด