ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 11 ต.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ต...
จ.ตรัง
150.00
บาท/กก.
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
150.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
150.00
บาท/กก.
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
150.00
บาท/กก.
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
150.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด