ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 6 ธ.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
13,000.00
บาท/ตัน
2,000.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด