ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 ม.ค. 2563
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
165.00
บาท/กก.
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ต...
จ.ตรัง
165.00
บาท/กก.
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
165.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
165.00
บาท/กก.
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
165.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด