ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 28 ก.ย. 2563
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศร...
จ.นครศรีธรรมราช
46.11
บาท/กก.
0.66
บจก.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
48.00
บาท/กก.
1.00
บจก.ฉลองอุตสาหกรรมน้...
จ.สงขลา
48.00
บาท/กก.
0.50
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
49.20
บาท/กก.
0.50
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด