เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จับตาปริมาณผลไม้ ตะวันออกเพิ่มต่อเนื่อง สศท.6 เกาะติด-เดินเครื่องวางแผนบริหารจัดการ

28 ธันวาคม 2558
1,311
นางบุปผา ภู่ละออ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) เปิดเผยว่า สศท.6 ได้ร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 (สสข.3) จังหวัดระยอง และสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 2559 เพื่อใช้ประกอบการวางแผนบริหารจัดการตั้งแต่ต้นฤดูกาล โดยคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้พยากรณ์ผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ของสินค้า 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง และตราด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของประเทศ ดังนี้
ผลพยากรณ์ในปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558 พบว่า เนื้อที่ให้ผลของไม้ผลทั้ง 4 ชนิด มีจำนวน 664,885 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 1,920 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 โดยทุเรียนและมังคุดเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น ส่วนเงาะและลองกอง เนื้อที่ให้ผลลดลง

ด้านผลผลิตต่อไร่ทั้ง 4 ชนิด คาดว่า จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีจูงใจให้เกษตรกร มีการดูแลรักษาดีขึ้น ประกอบกับในปีที่ผ่านมา ไม้ผลบางต้นไม่ติดผลหรือให้ผลน้อย ทำให้มีเวลาในการสะสมอาหาร ต้นจึงสมบูรณ์ขึ้น โดยในปี 2559 คาดว่า จะมีผลผลิตรวมประมาณ 803,203 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 82,953 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12

สำหรับผลผลิตจะออกมากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนมิถุนายน ซึ่งคาดการณ์ว่าผลผลิตรวมของทั้ง 4 สินค้าจะเพิ่มขึ้นทุกชนิด โดยมังคุด จะเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 37 เนื่องจากปีที่แล้วมามังคุดติดผลน้อยรองลงมาได้แก่ ทุเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ส่วน เงาะ และลองกอง เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 เท่ากัน

ทั้งนี้ สถานการณ์การผลิตไม้ผลโดยรวมขณะนี้ พบว่า ทุเรียนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงทยอยออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 42 เงาะออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 2 มังคุดออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 3 ในขณะที่ลองกองส่วนใหญ่ยังไม่ออกดอก ซึ่งคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและจะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลช่วงปลายกุมภาพันธ์ 2559 และจะรายงานผลพยากรณ์ให้ทราบอย่างใกล้ชิดต่อไป


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จับตาปริมาณผลไม้ ตะวันออกเพิ่มต่อเนื่อง สศท.6 เกาะติด-เดินเครื่องวางแผนบริหารจัดการ". 28 ธันวาคม 2558. แนวหน้า: สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/194939