เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมวิชาการฯลุยปรับโครงสร้าง เร่งตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์รับ Seed Hub

29 กันยายน 2558
3,499
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยว่า ปี 2558 นี้ กรมวิชาการเกษตรได้มีแผนเร่งปรับโครงสร้างภายในกรมโดยจะจัดตั้งกองวิชาการเมล็ดพันธุ์ พร้อมตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเพิ่มเติมจากเดิมที่มี 1 แห่ง คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช จ.พิษณุโลก โดยจะขยายให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ 5 ด้านหลักตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 1.การผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ 2.คุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ 3.กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ 4.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์ความรู้ และ5.การค้าเมล็ดพันธุ์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub) ในระดับสากล และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (AEC) ด้วย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชแต่ละแห่ง จะทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ ทั้งยังถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ไปสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันยังเป็นหน่วยประสานการจัดทำแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ รวมทั้งให้บริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช 45 ชนิด เพื่อออกใบรับรองกำกับเมล็ดพันธุ์ที่ส่งออก และสนับสนุนการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้ประกอบการที่ผลิตเพื่อการค้า รวมถึงเมล็ดพันธุ์ที่นำเข้าให้กับภาคเอกชนด้วย

"นอกจากนั้น กรมวิชาการเกษตรจะเร่งพัฒนายกระดับห้องปฏิบัติการหรือแล็บ (Lab) ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชในแต่ละศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ (ISTA) พร้อมพัฒนาห้อง Lab ตรวจสอบโรคที่ติดไปกับเมล็ดพันธุ์ และสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับเมล็ดพันธุ์พืชของไทยในตลาดโลกและตลาดอาเซียนได้" นายอนันต์ กล่าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมวิชาการฯลุยปรับโครงสร้าง เร่งตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์รับ Seed Hub". (28-09-2558). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 29-09-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/181034