เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ระวังโรคลำต้นเน่าระบาดในปาล์มน้ำมันช่วงหน้าฝน-ฝนตกชุก

21 กรกฏาคม 2558
5,190
(21 ก.ค.58) ในพื้นที่ภาคใต้เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำสวนปาล์มน้ำมัน และเมื่อถึงเวลาในช่วงหน้าฝนก็มักจะประสบกับปัญหาโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน ทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย บางรายที่เกิดขึ้นรุนแรงถึงกับต้องตัดและขุดตอทิ้งเพื่อป้องกันการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสวน

จากการสัมภาษณ์ คุณพรทิพย์ สมวงศ์ นักวิชาการชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีการตรวจพบการระบาดของโรคลำต้นเน่าในต้นปาล์มน้ำมัน ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพราะเกษตรกร มีการยกร่องในการกักเก็บน้ำและปลูกปาล์มน้ำมันสลับร่องน้ำจึงทำให้เกิดโรคระบาดได้ง่าย ซึ่งการระบาดในพื้นที่อำเภอเมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกับปาล์มน้ำมันใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตามโรคลำต้นเน่าสามารถเป็นได้ในทุกช่วงอายุของต้นปาล์มน้ำมัน ถ้าดินในสวนมีความชื้นสูง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อเห็ด การ์โนเดอร์มา (Ganoderma) ที่มีลักษณะของดอกเห็ดคล้ายพัด สีน้ำตาลแดงผิวด้านบนเรียบมันแวว ผิวด้านล่างสีขาวขุ่นดอกเห็ดจะสร้างสปอร์เพื่อทำลายต้นปาล์ม ทำให้ทางใบด้านล่างจะหักพับทิ้งตัวห้อยลงรอบ ๆ ลำต้น ส่วนยอดที่ยังไม่คลี่จะมีจำนวนมากกว่าปกติ ข้างในของลำต้นปาล์มน้ำมันจะถูกทำลาย เมื่ออาการรุนแรงโคนต้นจะค่อย ๆ แห้งตายและลามไปถึงยอด ซึ่งต้นปาล์มจะตายหลังจากแสดงอาการ 2-3 ปี++ การป้องกันและกำจัด ++

1. ขุดหลุมรอบ ๆ ต้นปาล์มที่เป็นโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจากต้นที่เป็นโรคไปยังต้นปกติ โดยการ สัมผัสกันของราก

2. เก็บดอกเห็ดออกมาทำลายนอกแปลงปลูก

3. ตรวจสอบต้นที่เป็นโรคเมื่อพบต้นเป็นโรคถากบริเวณที่ถูกทำลาย แล้วนำไปเผาทิ้งนอกแปลงปลูก หลังจากถากเอาส่วนที่เป็นโรคออกหมดแล้ว ให้ใช้สารเคมีที่มีส่วนผสมของ Coal tar กับสารป้องกันกำจัดโรคพืช ไทแรม ทาบริเวณที่ทำการถาก (สามารถหาซื้อได้ที่ร้านเกษตรเคมีภัณฑ์ทั่วไป)

4. ถ้าเป็นมากควรรีบกำจัดตอปาล์มเก่าให้เร็วที่สุด ก่อนที่จะมีการปลูกต้นใหม่ทดแทน

หากเกษตรกรที่ประสบปัญหามีเห็ดลักษณะคล้ายพัดสีน้ำตาลแดงเข้มที่โคนต้นปาล์มภายในสวน ต้องรีบทำลายตามคำแนะนำหรือแจ้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์ 077-311525 หรือ สำนักงานเกษตรจังหวัดในท้องที่โดยเร่งด่วนรายงานโดย : นงพงา ไกรวิลาศ. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดชุมพร