เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จัดงานถนนสายเกษตรคลองสามวา 16-17 พ.ค. 58 นี้

11 พฤษภาคม 2558
1,610
นายหัสฎิณ ปิ่นประชาสรร ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เปิดเผยว่า เขตคลองสามวา นับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงคนกรุงเทพมหานครที่สำคัญแห่งหนึ่ง โดยมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 22,371 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 18,484 ไร่ ผัก 27 ไร่ ไม้ผล 421 ไร่ ไร่หญ้า 693 ไร่ และประมง 2,073 ไร่ นอกจากนี้เกษตรกรยังประกอบอาชีพปศุสัตว์อีกส่วนหนึ่ง โดยการเลี้ยงโค เป็ด ไก่ แกะ และแพะ ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้ออกมาหล่อเลี้ยงประชาชนเขตคลองสามวาอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี และยังมีเหลือไว้สำหรับขายให้กับบุคคลภายนอก

สำนักงานเขตคลองสามวา มีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ และการพัฒนาระบบการเกษตร ในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสถาบันเกษตรกร และสนับสนุนการตลาดให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการผลิตและช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้แพร่หลายสู่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายหัสฎิณ กล่าวว่า เพื่อสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสามวา จึงได้จัดงาน "ถนนสายเกษตรเขตคลองสามวา" ขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 16-วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค.58 โดยภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการด้านการเกษตร การเสวนาเรื่องข้าว การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การแสดงของเยาวชน การประกวดตำส้มตำ การจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรของเขตคลองสามวานานาชนิด ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมนำผลผลิตมาจำหน่ายในราคาผู้ผลิตโดยตรง---------------------- ^ ^ ----------------------
ที่มา :
"กทม.-สาธารณสุข".บ้านเมือง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/16023