เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
ตั้งเชียงแสนศูนย์กลางคอกกักโคส่งออก
06 มกราคม 2563
569
เตรียมตั้งเชียงแสนเป็นศูนย์กลางคอกกักโคได้มาตรฐาน ปลอดโรค เพื่อส่งออก รองรับโคขุนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนสร้างรายได้ให้เกษตรกร

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่สร้างคอกกลาง และคอกกักโคในภาคเหนือ เตรียมรองรับโคขุนตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนสร้างรายได้ให้เกษตรกร และตรวจเยี่ยมสถานที่ขนถ่ายโคทางเรือ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ระหว่างกรมปศุสัตว์ และ ธ.ก.ส.ในการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมือง ให้เกษตรกร จ.เชียงรายทราบและเข้าใจตรงกัน
จากการสอบถามความต้องการของเกษตรกร ส่วนใหญ่ต้องการเลี้ยงโคเนื้อ เนื่องจากมีรายได้ดีและเป็นอาชีพที่ทำกันอยู่แล้ว จึงย้ำให้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการทุกคนต้องตั้งใจจริง โดยรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน ซึ่งธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อคนละไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 100 บาท/ปี เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ทั้งนี้ ในการส่งออกไปต่างประเทศนั้น ต้องมีคอกกักเพื่อส่งออก รองรับโคประมาณ 1,000 ตัว/คอก ซึ่งต้องเป็นสถานกักสัตว์ที่มีองค์ประกอบผ่านเกณฑ์พื้นฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด และได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ (GOOD AGRICULTURALPRACTICE FOR BEEF CATTLE FARM) จากมกอช. เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประเทศคู่ค้าด้านควบคุมโรค และด้านมาตรฐานคอกกัก ให้เชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์ไทย

"ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรคระบาดแพร่กระจายได้เร็วคือ การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค คอกกลางและคอกกักจึงต้องได้มาตรฐาน ปลอดโรค โดยแต่ละจังหวัดต้องมีคอกกลางเพื่อรวบรวมโคนำมาเลี้ยงขุน แล้วจำหน่ายต่อให้ผู้ประกอบการ โดยคอกกักจะเลี้ยงโคต่อประมาณ 60 วัน เพื่อให้ได้น้ำหนักประมาณ 500 กิโลกรัม พร้อมกักโรค ตรวจสุขภาพและจัดทำเอกสารเคลื่อนย้าย ปัจจุบันธุรกิจส่งออกโคและกระบือมีชีวิตลุ่มน้ำโขงผ่านชายแดน อ.เชียงแสน มีมูลค่าการค้าค่อนข้างสูง จึงเตรียมพัฒนา อ.เชียงแสน ตั้งเป็นศูนย์กลางคอกกักเพื่อการส่งออกของประเทศต่อไป" นายประภัตร กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แนวหน้า
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-33°C
เชียงใหม่
13-28°C
นครราชสีมา
20-33°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×