เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
กรมประมงประกาศห้ามจับสัตว์น้ำจืดฤดูปลาวางไข่ 16 พ.ค.-15 ก.ย.60
12 พฤษภาคม 2560
6,108
ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 17 เมษายน 2507 เพื่อใช้เป็นมาตรการด้านการสงวนคุ้มครองและอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำจืดในฤดูที่กำลังมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ให้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์ เพื่อเกิดผลผลิตสัตว์น้ำของแหล่งน้ำในปีต่อๆ ไป โดยประกาศปิดฤดูกาลทำประมงในเขตน้ำจืด ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2560 พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นพื้นที่ 10 จังหวัด ที่มีประกาศกำหนดฤดูปลามีไข่ในเขตน้ำจืดเป็นการเฉพาะ เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่แตกต่างกัน จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2560 จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2560 จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2560 จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2560 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2560 จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 15 ตุลาคม 2560 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 15 ตุลาคม 2560 จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 15 ตุลาคม 2560 จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2560 และจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมง หรือด้วยวิธีใดๆ ในที่จับสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด ยกเว้นเครื่องมือที่อนุญาตให้ทำการประมงได้ เป็นเครื่องมือบางชนิดที่ไม่ทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างรุนแรงตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ เบ็ดทุกชนิด ยกเว้นเบ็ดราว ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และขนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้าง ไม่เกิน 2 เมตร โดยห้ามไม่ให้ทำการประมงด้วยวิธีประดาหน้าตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทง การทำประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการทำการประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ หรือรวบรวมลูกสัตว์น้ำ หรือสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยง ซึ่งต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมประมงให้อนุญาตเท่านั้น

สำหรับบทกำหนดโทษ หากผู้ใดฝ่าฝืนตามประกาศฯ ยังมีผลบังคับใช้ในบทเฉพาะกาลมาตรา 171 ประกอบมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมประมงประกาศห้ามจับสัตว์น้ำจืดฤดูปลาวางไข่ 16 พ.ค.-15 ก.ย.60". (11-05-2560). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 12-05-2560, เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9600000047651&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
19-27°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×