เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สศก. จับตามังกรจีน ปรับแผนการเกษตร สกัดกระทบส่งออก
05 สิงหาคม 2559
1,337
นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศจีนได้ชี้แจงนโยบายการค้าต่อประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินนโยบายในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันจีนอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร 5 ปี (2559-2563) เช่นเดียวกับประเทศไทย โดยจีนมุ่งเน้นการปฏิรูปภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและความทันสมัย รวมถึงการปรับปรุงนโยบายการอุดหนุนภาคเกษตรในภาพรวม เพื่อปกป้องและรักษาคุณภาพของที่ดินเพื่อการเกษตร และการเพิ่มผลผลิตธัญพืชเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
การดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของจีนมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ จึงมีผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ในโลก นอกจากนี้ จีนยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เนื่องจากจีนมีนโยบายสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ในขณะที่ไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้นการรับรู้และเข้าถึงนโยบายการค้าของจีน จะเป็นประโยชน์ในการปรับตัวเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของไทย สามารถขยายโอกาสทางการค้าและการพัฒนาระหว่างกันได้อย่างยั่งยืน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สศก. จับตามังกรจีน ปรับแผนการเกษตร สกัดกระทบส่งออก". (05-05-2559). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 05-05-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/228915
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-30°C
เชียงใหม่
18-26°C
นครราชสีมา
18-26°C
ชลบุรี
21-28°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×