เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปลดล๊อค!! สินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่ กู้ได้ถึง 31 ธ.ค. 2569

29 พฤษภาคม 2565
328
กรมส่งเสริมการเกษตรปลดล๊อค สินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่ ตามมติครม. 11 ม.ค. ปรับขั้นตอนเห็นชอบให้เร็วขึ้น ไม่เกิน 3 ล้าน คณะกรรมการอำเภออนุมัติได้เลย พร้อมจับมือ ธ.ก.ส. ออกคู่มือปฎิบัติให้ตรงกัน ย้ำกู้ได้ถึง 31 ธ.ค. 69
สินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ได้อนุมัติการขยายกรอบระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากเดิมระยะเวลาขอสนับสนุนสินเชื่อ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน สมาชิกแปลงใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันกู้ รวมทั้งการปรับเงื่อนไขการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ จากเดิมแปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและศักยภาพของกลุ่ม เพื่อให้มีวงเงินที่เหมาะสมในการพัฒนาแปลงใหญ่ของเกษตรกร

สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับ เป็นค่าใช้จ่ายและเป็นค่าลงทุนแก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เช่น จัดหาปัจจัยการผลิต เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมผลผลิต จัดหาและหรือพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำในแปลง จัดหาและหรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นต้น

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในฐานะที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการฯ จึงได้มีการปรับขั้นตอนการดำเนินการขอสนับสนุนสินเชื่อให้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจากเดิมโครงการและแผนธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่เสนอขอสินเชื่อ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เปลี่ยนเป็น คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ซึ่งมีเกษตรอำเภอเป็นประธาน ให้ความเห็นชอบโครงการและแผนธุรกิจในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ซึ่งมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นประธาน ให้ความเห็นชอบโครงการและแผนธุรกิจ ในกรณีวงเงินเกิน 3 ล้านบาท ก่อนเสนอให้ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติ และจ่ายสินเชื่อให้แก่เกษตรกรต่อไป

"พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดทำคู่มือการดำเนินโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรแปลงใหญ่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยขณะนี้ได้จัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ และนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งระดับส่วนกลาง ระดับเขต และระดับพื้นที่ และกลุ่มแปลงใหญ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ"อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ สามารถขอสนับสนุนสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 31 ธันวาคม 2569 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร