เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เร่งส่งเสริมปลูกสมุนไพร หลังตลาดโต 10 %
04 มิถุนายน 2564
178
สศก. ชี้ตลาดสมุนไพรโตปีละ10% มูลค่ากว่า 2 พันล้าน เร่งส่งเสริม หวังรุกตลาดอาหารเสริม-ยา-เวชสำอาง
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และมุ่งเน้นใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสมุนไพรไทยเติบโตต่อเนื่อง ปีละ 10%จากปี 2560 มีการบริโภคสมุนไพร มูลค่า 43,100 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากสมุนไพรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้ในการประกอบอาหาร เป็นยารักษาโรค อาหารเสริมดูแลสุขภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นโอกาสพืชสมุนไพรว่าสามารถเติบโตได้ทั้งตลาดในและต่างประเทศ จึงสั่งการให้ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) มกอช. และ อ.ต.ก. ส่งข้อมูลการผลิต พื้นที่เพาะปลูก และตลาด ให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2564

"ขิง กระชายขาว กัญชง ขมิ้นชัน เป็นที่ต้องการมากขึ้น กระทรวงเกษตรฯจะเร่งงบเพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหา ตั้งแต่การผลิต แปรรูปไปถึงการวิจัย เร่งสร้างความสมดุล เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ให้เกิดความยังยืน"

สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสมุนไพรของรัฐบาล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรปี 2560-2564และ คณะกรรมการสมุนไพรแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นว่าพืชสมุนไพรมีโอกาสทางการตลาดอีกมาก เนื่องจากสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เกษตรกรรายได้และความมั่นคงในการดำรงชีพ จึงให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรไทยรวมถึงพืชทางเลือกอื่น ๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ