เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ดึงชุมชนปลูกสมุนไพร ลดผลกระทบโควิด-19
26 เมษายน 2564
269
ส.ป.ก. จับมือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมโครงการ ปลูกสมุนไพร ในชุมชน เจาะกลุ่ม ผู้ได้รับผลกระทบโควิด พลิกวิกฤติสร้างรายได้
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม( ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โครงการพลิกวิกฤติ COVID-19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส่งเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร เพื่อสร้างความรู้ในการปลูกสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐาน และส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร

รวมถึง ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการที่มีสินค้าจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรขยายสู่ตลาดสากล ทั้งนี้ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ 10 จังหวัด ได้แก่ 1.เชียงราย 2.ฉะเชิงเทรา 3.ชลบุรี 4.อุทัยธานี 5.อุตรดิตถ์ 6.นครราชสีมา 7.ปราจีนบุรี 8.นครพนม 9.ชุมพร และ 10.พัทลุง

โดยการดำเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูก แปรรูป การเก็บเกี่ยว เพื่อให้การผลิตสมุนไพรมีคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์สมุนไพร จากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สมุนไพร โดยคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50 รายการ

การส่งเสริมการตลาด โดยการจัดงาน OTOP สมุนไพรไทย และการจัดกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างและขยายโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกรได้นำเสนอสินค้าสมุนไพรแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม การส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรคและสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในชุมชน การสร้างความเข้มแข็ง และบูรณาการในการบริหารจัดการด้านนโยบายการขับเคลื่อนงานสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืนของรัฐบาล

คาดจะสร้างรายได้แก่เกษตรกร แรงงานคืนถิ่น และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 กว่า 1,000 ราย และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มขึ้นกว่า 27 ล้านบาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ