เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ของบหมื่นล้าน จัดระเบียบพันธุ์พืช ป้องไทยหากร่วม CPTPP

22 สิงหาคม 2563
1,201
กมธ.ชงรัฐของบหมื่นล้านเพื่อจัดระเบียบฐานทะเบียนข้อมูลพันธุ์พืชให้ชัดเจน และสร้างเกราะป้องกันหากไทยจะเข้าร่วมวง CPTPP

การเตรียมเข้าร่วมเจรจาความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP ที่บังคับให้ประเทศสมาชิกต้องเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV 1991) ที่อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย การนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ และต้องหาแนวทางการเยียวยาแก่เกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบ
นายวีระกร คำประกอบ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP เผยว่า คณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบด้านการเกษตรและพันธุ์พืช มีกรอบและแนวทางศึกษาคือ แนวคิดและการตีความอนุสัญญา UPOV1991 ทั้งข้อกังวลและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยเข้าร่วม โดยแนวทางที่จะเร่งดำเนินการคือ
1.การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และ
2.การเสนอ(ร่าง) พ.ร.บ.ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... ของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว คาดจะเสนอผ่านรัฐสภาปลายปีนี้

ทั้งนี้ไทยสามารถกระทำได้เพราะทางข้อตกลงเปิดช่องให้ประเทศสมาชิกออกกฎหมายของตนเองเพื่อยกเว้นได้ ปรากฏใน ARTICLE15(2) ของอนุสัญญาแล้วแต่ละประเทศจะกำหนดจะอนุญาตแค่ไหนเพียงใด ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศจะพิจารณาออกกฎหมายของตัวเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำควบคู่กับการออกกฎหมายคือฐานข้อมูลพันธุ์พืชเดิมของประเทศไทยแต่ละชนิดจะต้องชัด ดังนั้นงบประมาณจะต้องมีมากประเมินเบื้องต้นจะของบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อจัดระเบียบฐานทะเบียนข้อมูลและสร้างเกราะป้องกันหากไทยจะเข้าร่วมต้องมีความพร้อม ไม่เช่นนั้นต่างชาติก็จะฉวยโอกาสนำพันธุ์พืชไทยไปต่อยอดดัดแปลงโอนสัญชาติไปหมด

ขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุสินค้าเกษตร 16 ชนิดมีความอ่อนไหวจะได้รับผลกระทบจากการร่วม CPTPP จากจะมีสินค้าจากประเทศสมาชิกทะลักเข้ามาก ได้แก่ 1.ผลไม้ 2.พืชผัก 3.เนื้อโคและผลิตภัณฑ์ 4.นมและผลิตภัณฑ์ 5.เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ 6.เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ 7.ปาล์มน้ำมัน 8.มันสำปะหลัง 9.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10.น้ำตาล 11.ยางพารา 12.กาแฟ 13.ข้าว 14.ปลาและผลิตภัณฑ์ 15.กุ้งและผลิตภัณฑ์ 16.สัตว์น้ำอื่นและผลิตภัณฑ์

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ