เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เร่งออกมาตรการช่วยเกษตรกร ลดผลกระทบวิกฤติโควิด-19
13 เมษายน 2563
594
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งออกมาตรการดูแลและเยียวยาพี่น้องเกษตรกร ลดผลกระทบวิกฤติไวรัสโควิด-19

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทั่วประเทศ ผ่านระบบวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video conference) ณ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เห็นถึงความสําคัญของโครงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาคเกษตร จากวิกฤติ COVID-19 โดยทาง ส.ป.ก. ได้เสนอของบประมาณจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา มีโครงการ อันได้แก่ การสร้างรายได้ตามโครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักสวนครัวและสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งในเขตปฏิรูปที่ดิน จํานวน 3 โครงการคือ 1) โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน 2) โครงการขุดบ่อบาดาลโซลาร์เซลล์ในเขต ปฏิรูปที่ดิน และ3) โครงการฝายชะลอน้ำสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
"ในช่วงวิกฤติ COVID-19 นั้นจะต้องมีมาตรการดูแลและเยียวยาพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ เช่น การลดภาระหนี้สินและการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และต้องรีบมีการตรวจสอบการถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อนําที่ดินมาจัดสรร ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และต้องการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงต้องส่งเสริมการตลาดนําการผลิต และการเชื่อมโยงตลาดให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรให้มีอาชีพ และผ่านสถานการณ์ COVID-19 ไปให้ได้"ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แนวหน้า
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
24-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×