เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ขายทุเรียนอ่อน เจอโทษปรับ-จำคุก
06 มีนาคม 2563
426
เตือนเกษตรกร ตัดทุเรียนอ่อนขายผิดกฎหมาย ส่วนพ่อค้าที่รับทุเรียนอ่อนมาขายโดนด้วย เข้าข่ายหลอกลวง โทษปรับ-จำคุก

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคม ? เดือนพฤษภาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มให้ผลผลิตออกสู่ตลาด

โดยเฉพาะราคาขายทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีอยู่กิโลกรัมละ 120 ? 150 บาท และยังมียอดสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านพ่อค้าคนกลางจนถึงช่วงปลายเดือนเมษายน แต่เกษตรกรต้องรักษาคุณภาพให้ได้ตามที่ตลาดต้องการ ไม่ตัดทุเรียนอ่อนขายโดยเห็นแก่ราคาที่สูงเพราะเป็นช่วงต้นฤดูกาล นอกจากนี้พ่อค้าที่รับทุเรียนอ่อนมาจำหน่ายก็มีความผิดเช่นกัน เข้าข่ายหลอกลวง มีโทษปรับและจำ
สำหรับขายทุเรียนอ่อนจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดส่งออกเนื่องจากอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศคู่แข่งของไทยได้แก่ เวียดนามและกัมพูชาผลิตทุเรียนคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งอยู่ใกล้กับประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทย ซึ่งถ้าหากไทยยังตัดทุเรียนอ่อนส่งขายจะทำให้ตลาดส่งออกจะลดลงแน่นอน

นอกจากนี้การตัดทุเรียนอ่อนช่วงต้นฤดูยังเกิดจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเกษตรกรเจ้าของสวนต้องการความสะดวกจึงจำหน่ายในลักษณะเหมาสวน เกษตรกรไม่สามารถควบคุมการเก็บเกี่ยวได้ อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์ของพ่อค้าเองที่จะตัดทุเรียนอ่อนไปจำหน่ายเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการน้อยลงในระยะหนึ่ง จากนั้นเมื่อทุเรียนมีราคาลดต่ำลง พ่อค้าก็กลับไปกดราคาจากชาวสวนในช่วงที่ผลผลิตออกมาก

นายเข้มแข็งกล่าวว่า ได้ตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47

ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

"ผู้บริโภคที่จะซื้อทุเรียน มีข้อสังเกตง่าย ๆ คือ หากร่องยังมีสีเขียวและชิดกันอยู่แสดงว่า ยังไม่แก่ แต่ถ้าร่องเริ่มห่างกันและมีสีน้ำตาลแสดงว่า แก่แล้ว หรือใช้ไม้เคาะแล้วฟังเสียง หากได้ยินเสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงว่า แก่แล้ว เช่นกัน" นายเข้มแข็งกล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
คม ชัด ลึก
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
25-33°C
นครราชสีมา
26-31°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×