เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เปิดเสรีนำเข้าหอมใหญ่-มันฝรั่ง ไม่กระทบไทย

23 มกราคม 2563
1,195
ไทยเตรียมรับมือเปิดการค้าเสรีสมบูรณ์แบบ ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ หลังครม.เห็นชอบนำเข้าหอมใหญ่และมันฝรั่ง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารการนำเข้าหอมใหญ่และมันฝรั่งตามข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ โดยในปี 2563 สินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง และหัวพันธุ์มันฝรั่ง มีกำหนดเปิดเสรีอย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าว ครม.เห็นชอบแนวทางการบริหารการนำเข้าสินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง และหัวพันธุ์มันฝรั่ง ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ตามที่กระทรวงเกษตรฯ โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกรนำเสนอ มีสาระสำคัญ คือ
1) ผู้นำเข้าต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรนั้นๆ (เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่/หอมหัวใหญ่/มันฝรั่ง/หัวพันธุ์มันฝรั่ง) ไว้กับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี ตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนที่กำหนด
2) ผู้นำเข้าต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงการค้าเสรี
3) ให้นำเข้าเฉพาะกรณีที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตและแปรรูปในกิจการตนเอง และห้ามจำหน่ายจ่ายโอน
4) ให้นำเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชและด่านอาหารและยา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ ได้ทำการศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีของสินค้าทั้ง 4 ชนิดนี้ เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อประเทศไทยมากนัก ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิตของเกษตรกร ทั้งการพัฒนาเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่และหัวพันธุ์มันฝรั่ง และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการผลิตผ่านโครงการ Smart farmers

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ