เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
เฟ้นหา 500 ทายาทเกษตรกรสานต่ออาชีพ
17 มกราคม 2563
579
กรมส่งเสริมสหกรณ์เฟ้นหา 500 คนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพเกษตรกร เพื่อสานต่ออาชีพของบรรพบุรุษ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร ว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีเป้าหมายที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพการเกษตรเพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรของครอบครัว โดยจะสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ และถ่ายทอดความรู้การทำเกษตร จัดหาปัจจัยการผลิต บริการเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ สนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ และแนะนำช่องทางการจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาด เบื้องต้นตั้งเป้ารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 500 คน โดยกรมฯจะดำเนินโครงการ 3 ปี ระหว่างปี 2563-2565 ในการพัฒนาและบ่มเพาะอาชีพการเกษตรเพื่อให้เป็นเกษตรกรที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะหันมาประกอบอาชีพทำการเกษตร ที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีความสมัครใจ และต้องมีที่ดินเป็นของตัวเองหรือสามารถเช่าที่ดิน เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ หรือหากไม่มีที่ดินทำกิน กรมฯ จะจัดสรรที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ ซึ่งมีอยู่ 17 แห่ง พื้นที่ 639 ไร่ เพื่อให้เข้าไปใช้ประโยชน์ในลักษณะการทำเกษตรแบบแปลงรวม โดยกรมฯ จะประสานหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้การสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ในการทำการเกษตร ทั้งการปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา และทำปศุสัตว์ ตามความประสงค์ที่แจ้งไว้ในใบสมัครต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร ได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th หรือที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศหรือที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ และสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคมนี้ หรือสอบถามรายละเอียด โทร 02-281-3292 และจะประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ วันที่ 2 มีนาคม 2563 นี้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-35°C
เชียงใหม่
17-32°C
นครราชสีมา
17-33°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×