เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เล็งเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1.3 ล้านไร่ ในปี2565
25 ตุลาคม 2562
808
เล็งเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1.3 ล้านไร่ ในปี2565
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผย นโยบายสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป็นนโยบายสำคัญของ รมว.เกษตรฯ เน้นบูรณาการกับภาคีเครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สศก.จัดทำ "แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560-2565" โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายของรมว.เกษตรฯ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายในปี 2565" พร้อมทั้งเร่งผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ไปใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านไร่ และเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 80,000 ราย ภายในปี 2565 รวมทั้งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี

ด้านนายพลเชษฐ์ ตราโช ผอ.กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เน้นประเด็นการพัฒนาหลักใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ (2) พัฒนาการผลิตและบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ และ (3) พัฒนาตลาด บริการ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ กลไกหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และคณะทำงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด มีองค์ประกอบมาจากทุกภาคส่วน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แนวหน้า
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-34°C
เชียงใหม่
25-32°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×