เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แนะเกษตรกรปลูกถั่วเหลือง-ถั่วเขียว พืชทางเลือกฤดูแล้ง-ใช้น้ำน้อย-สร้างรายได้อย่างดี

05 เมษายน 2560
1,692
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า พืชตระกูลถั่ว เป็นพืชทนแล้งอีกชนิดหนึ่งที่สามารถใช้ปลูกทดแทนการทำนาปรังในช่วงแล้งได้ เพราะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ดูแลง่าย และยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งด้วย โดยพืชตระกูลถั่วที่ส่งเสริมในขณะนี้ ได้แก่ ถั่วเหลือง ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตที่ไม่เพียงพอ จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
สำหรับการปลูกถั่วเหลืองให้ประสบความสำเร็จ ควรเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายมีการระบายน้ำ พันธุ์ที่แนะนำ คือ พันธุ์เชียงใหม่60 นครสวรรค์ 1 เชียงใหม่ 2 และเชียงใหม่ 6 เกษตรกรต้องตัดตอซังข้าวไถดะ ตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน จากนั้นไถพรวนพร้อมทำร่องน้ำชิดรอบขอบแปลงและผ่านกลางแปลง ปล่อยน้ำเข้าแปลงครึ่งวัน แล้วระบายน้ำออก ตากดินให้หมาดแล้วปลูก การให้น้ำให้ใช้วิธีปล่อยน้ำตามร่องให้ซึมทั่วแปลงทุก 7-15 วัน ห้ามขาดน้ำในช่วงออกดอกและติดฝัก ปุ๋ยเคมีที่แนะนำ คือ สูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ย มี 2 วิธี คือ หว่านปุ๋ยหลังจากปลูกเสร็จทันที หรือให้ปุ๋ยหลังจากที่ต้นถั่วเหลืองมีอายุได้ 2 สัปดาห์ หรือมี 3-5 ใบแล้ว

นายสมชายกล่าวเพิ่มเติมว่า ถั่วเขียวก็เป็นพืชตระกูลถั่วอายุสั้นอีกชนิดที่ใช้น้ำน้อย เหมาะที่จะปลูกทดแทนนาปรัง เพื่อตัดวงจรการระบาดของศัตรูข้าว และสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร แต่ต้องเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ โดยก่อนปลูกให้คลุกเมล็ดด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ส่วนขั้นตอนการปลูกเริ่มจากเตรียมดิน ไถดะ 1 ครั้ง และตากดิน 7-10 วัน จากนั้นทำการไถพรวน 1 ครั้ง และคราดเก็บเศษวัชพืช การปลูกมี 2 วิธี ได้แก่ 1.ปลูกแบบหว่าน 2.ปลูกแบบแถว ส่วนการให้น้ำ ให้น้ำทันทีหลังปลูก หากดินมีความชื้นไม่พอต่อการงอก จากนั้นให้น้ำทุก 10-14 วัน และหยุดให้น้ำเมื่อฝักแรกแก่เปลี่ยนเป็นสีดำ ระวังอย่าให้ถั่วเขียวขาดน้ำในช่วงออกดอกและติดฝัก และพื้นที่ที่มีน้ำจำกัด ให้ใช้วัสดุคลุมดิน เช่น ฟางข้าว หรือพลาสติกดำ เพื่อรักษาความชื้นในดิน การเก็บเกี่ยวของถั่วเขียวจะแตกต่างจากถั่วเหลืองเพราะฝักถั่วจะสุกไม่พร้อมกัน โดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อถั่วเขียวมีฝักแก่ร้อยละ 80 โดยใช้มือปลิดฝักแก่ที่มีสีดำ ครั้งที่ 2 หลังจากปลิดฝักครั้งแรก 14 วัน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แนะเกษตรกรปลูกถั่วเหลือง-ถั่วเขียว พืชทางเลือกฤดูแล้ง-ใช้น้ำน้อย-สร้างรายได้อย่างดี". (04-04-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 05-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/263633