เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ภาคเกษตรชลบุรีร้องรัฐเปิดขึ้นทะเบียนต่างด้าวแก้แรงงานภาคเกษตรขาดแคลน

04 เมษายน 2560
2,109
วันที่ 30 มีนาคม 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมเวทีรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร เกี่ยวกับแรงงานคนต่างด้าว โดยมีผู้ประกอบการเกษตรกรรมในพื้นที่ บ้านบึง บ่อทอง หนองใหญ่ ศรีราชา เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวทางด้านการเกษตรซึ่งปัจจุบันขาดแคลนมาก ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางด้านการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย
นายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัญหาทางด้านแรงงานต่างด้าวภาคเกษตรนั้น ขณะนี้ประสบปัญหาอย่างมากมาย เนื่องจากได้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเมื่อปี 2557 หลังจากนั้นภาครัฐไม่ได้เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนอีกเลย ทำให้แรงงานด้านเกษตรขาดแคลน โดยมีผลมาจากแรงงานต่างด้าวหลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้หันไปทำงานภาคอุตสาหกรรม ประกอบมีรายได้ดีกว่าภาคเกษตร จึงไม่กลับมาทำงานภาคเกษตรอีก

"ผู้ประกอบการทางด้านเกษตรจึงต้องใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้ถูกจับกุมมาแล้วหลายราย จึงอยากเรียกร้องให้ภาครัฐสนใจการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวภาคเกษตรกรรม โดยเปิดให้ขึ้นทะเบียนต่างด้าวเหมือนกับแรงงานต่างด้าวประมงซึ่งจะเปิดให้ขึ้นทะเบียนทุกปี หากภาครัฐให้ความสนใจและปรับให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวด้านการเกษตรเหมือนกับแรงงานต่างด้าวประมงแล้ว ก็จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวภาคเกษตรกรรมได้อีกทางหนึ่ง" นายไพชยนต์ กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ภาคเกษตรชลบุรีร้องรัฐเปิดขึ้นทะเบียนต่างด้าวแก้แรงงานภาคเกษตรขาดแคลน". (30-03-2560). มติชน.:
สืบค้นเมื่อ 04-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news/513387