เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แนะวิธีฟื้นฟูสวนส้มโอทับทิมสยาม กรมวิชาการฯเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำท่วมหนัก

20 ธันวาคม 2559
2,921
กรมวิชาการเกษตร แนะวิธีฟื้นฟูสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ เน้นแก้ปัญหาจัดการระบบภายในสวนหลังน้ำลด งดเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ ชี้ปฏิบัติตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสมส่งผลดีระยะยาว เอื้อประโยชน์สวนฟื้นเร็ว ลดการสูญเสีย เห็นผลไว ง่ายต่อการปฏิบัติจริง
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่เพาะปลูก ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ในช่วงที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตรโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฎร์ธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการจัดการเพื่อฟื้นฟูสภาพสวนให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ทั้งนี้การฟื้นฟูสวนส้มโอหลังน้ำลด เกษตรกรควรบำรุงรักษาต้นให้เกิดรากใหม่และแตกใบอ่อนโดยเร็ว ซึ่งต้องมีระบบการจัดการดินที่ถูกต้อง ส่วนขั้นตอนปฏิบัติหลังน้ำลดใหม่ๆ แนะนำให้เกษตรกรงดนำเครื่องจักรกลหนัก บุคคล หรือสัตว์เลี้ยงเข้าไปเหยียบย่ำในพื้นที่บริเวณโคนต้นพืชโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลเสียต่อระบบรากพืช ทำให้ต้นโทรมและอาจตายได้ หากในพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง ให้ขุดร่องระบายน้ำออกจากบริเวณโคนต้นโดยเร็วและมากที่สุด กรณีเกิดการทับถมดินหรือทรายบริเวณแปลงปลูก ให้ขุดหรือปาดเอาออกจากโคนต้น จากนั้นควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง เพื่อลดการคายน้ำและเร่งการแตกใบใหม่ให้เร็วขึ้น สำหรับต้นที่กำลังติดผลอยู่ให้ปลิดผลออกบางส่วนให้ต้นคงอยู่ได้ หากเกษตรกรต้องการให้ต้นส้มโอฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ควรพ่นปุ๋ยทางใบหรือใช้ปุ๋ยเกล็ดสูตร 20-20-20 หรือสูตร21-21-21 อัตราตามคำแนะนำข้างฉลาก พ่นทุก 10 วัน จนกระทั่งต้นแตกใบอ่อนเป็นใบเพสลาด ภายหลังน้ำลดต้นส้มโออาจเกิดปัญหา รากเน่าและโคนเน่าได้ เมื่อดินแห้งเกษตรกรควรพรวนดินเพิ่มออกซิเจนให้รากพืช ทำให้รากพืชแตกใหม่ได้ดีขึ้น และปรับปรุงสภาพของดินให้มีความสมบูรณ์ อีกทั้งตรวจดูแผลโรครากเน่าโคนเน่าที่โคนต้นว่ามีหรือไม่ หากพบให้ถากเนื้อเยื่อที่เสียออกแล้วทาด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนแรกหลังน้ำลด เกษตรกรห้ามใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิม เพราะจะทำให้ใบแก่ร่วงเร็วก่อนอายุ ห้ามใช้สารควบคุมวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้า ควรใช้วิธีตัดหรือดายหญ้าแทน และห้ามราดด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดหรือรักษาโรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทั้งในลักษณะการราดดินหรือการฉีดพ่นทางใบแทน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แนะวิธีฟื้นฟูสวนส้มโอทับทิมสยาม กรมวิชาการฯเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำท่วมหนัก". (20-12-2559).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 20-12-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/249323