เกษตรกรต้นแบบ

"รวมกลุ่มปลูกพืชเครื่องเทศดีๆ มีตลาดรองรับตลอดปี"


คุณอรชัน พันธ์วิไล
 09 มิถุนายน 2559 9,968
จ.ศรีสะเกษ
หากเราทำเรื่องยากให้มันง่าย และไม่ขยายเรื่องง่ายให้มันยาก
ก็จะไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าเราจะทำได้

พืชเครื่องเทศ อาทิ ข่า ตะไคร้ หอม กระเทียม พริก เป็นวัตถุดิบปรุงรสอาหารไทยที่สำคัญไม่แพ้พริกหรือมะนาว ทั้งยังมีคุณสมบัติเด่นด้านการเป็นสมุนไพรใช้เยี่ยวยารักษาโรคได้แบบยาสามัญประจำบ้าน แต่กลับได้รับความนิยมในการเพาะปลูกเชิงการค้าไม่มาก เพราะมีค่าตอบแทนต่อหน่วยน้อยกว่าพืชสวนเช่นไม้ผล หลายคนจึงมองข้ามและคาดไม่ถึงว่าจะสามารถทำเงินให้กับคนปลูกได้ดี หากมีการรวมกลุ่มกันต่อรองด้านราคาและทำการตลาด เพราะความต้องการใช้พืชเครื่องเทศนั้นมีมากตลอดปี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และมีต้นทุนการจัดการที่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนพืชสวน เน้นการจัดการแบบพืชไร่ (ใช้น้ำน้อย ดูแลไม่มาก ปลูกเป็นจำนวนมาก) จึงทำให้มีผลกำไรที่เกษตรกรสามารถอยู่ได้ จากต้นทุนที่น้อยกว่าพืชสวน ดังเช่น คุณอรชัน พันธ์วิไล เจ้าของไร่สุขสมาน ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เกษตรกรผู้มีดีกรี ประญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเกษตรการผลิตพืช จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ยึดการปลูกพืชนี้เป็นอาชีพจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียกว่าดีกว่าเป็นพนักงานลูกจ้าง หลายเท่าตัว อย่างทุกวันนี้ได้ เพราะวิชาชีพการเกษตรที่เชื่อมั่น

หอม กระเทียมวัตถุดิบเครื่องเทศที่ตากไว้ในที่ร่มให้แห้ง ก่อนส่งลูกค้า

คุณอรชัน พันธ์วิไล เจ้าของไร่สุขสมาน ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ อายุ40 ปี จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเกษตรการผลิตพืช จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการเกษตรจนมีความรู้ความชำนาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำเกษตรไร่นาสวนผสมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม ได้เริ่มปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบเครื่องเทศ อาทิ หอม กระเทียม ตะไคร้ และนำผลผลิตมาขายในตลาด และรวมกลุ่มสมาชิกผู้ปลูกวัตถุดิบเครื่องเทศ เพื่อนำผลผลิตส่งให้โรงงาน โดยมีการทำสัญญากับโรงงานที่รับซื้อผลผลิต ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิก ซึ่งมีทั้งหมด 70 คน และมีเงินหมุนเวียนในชุมชนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 300,000 บาท

เมื่อ พ.ศ.2555 คุณอรชัน เริ่มปลูก ข่า ตระไคร้ ใบมะกรูด หอม กระเทียม ซึ่งเป็นวัตถุดิบเครื่องเทศ และเป็นสินค้าที่ให้ผลตอบแทนสูง ต้นทุนต่ำ การจัดการไม่ยุ่งยาก มีตลาดรับซื้อแน่นอน โดยที่ไร่สุขสมานของคุณอรชัน จะปลูกกระเทียม จำนวน 2ไร่ ,หอมแดง 3ไร่ ,ตระไคร้ 4ไร่ และ ข่า พริก ใบมะกรุดและพืชชนิดอื่นๆ พร้อมทั้ง มีการรวมกลุ่มสมาชิกปลูกพืชเครื่องเทศส่งโรงงาน สามารถส่งสินค้าขายได้อย่างต่อเนื่อง สร้างเงินหม

มีการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบหาตลาดรองรับที่ชัดเจน โดยการรวบรวมวัตถุดิบส่งให้กับโรงงานที่จะนำไปแปรรูปอีกทีหนึ่ง ซึ่งโรงงานจะให้ราคาตามตลาด(แบบประกันราคา) ซึ่งมีการทำสัญญากันปีต่อปีระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย กรณีราคาตลาดต่ำกว่าราคาในสัญญา ก็จะยึดตามราคาในสัญญานั้น

นำหอมกระเทียมไปผึ่งแขวน หลังเก็บเกี่ยว

นอกเหนือจากการปลูกวัตถุดิบเครื่องเทศ การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกในเครือข่ายแล้ว ยังจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้คุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้ทางกลุ่มจะมีคณะกรรมการจดบันทึกรายละเอียดของสมาชิก ว่าปลูกเท่าไร ได้ผลผลิตเท่าไร มีรายได้ รายรับ เป็นอย่างไร รวมทั้งมีที่มาที่ไปจากแหล่งไหน สามารถตรวจสอบได้ การสร้างเครือข่ายขึ้นมานี้ ก็เพื่อเพิ่มผลผลิตและรวบรวมผลผลิตและสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและสมาชิกในกลุ่ม

ตะไคร้นั้น ปลูกได้ตลอดทั้งปี วิธีการปลูกนั้นไม่ยาก มีการเตรียมแปลงปลูกด้วยการไถพรวนดิน ตากแดดไว้ 7-10 วัน จากนั้นโรยด้วยปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินแล้วเตรียมกล้าพันธุ์ตะไคร้ โดยการตัดรากและใบออกให้เหลือความยาวของลำต้นประมาณ 30-50 เซนติเมตร แล้วนำไปชำลงแปลงปลูก

มีการวางแผนการผลิตร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มที่เป็นเครือข่ายว่า จะผลิตพืชตัวไหน จำนวนเท่าไหร่ เพื่อจะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เน้นคุณภาพของสินค้า มีการตรวจสอบ คัดเกรด และบรรจุที่แน่นอน ส่งสินค้าตรงตามวันเวลา โดยจัดส่งให้ลูกค้าประจำทุกสัปดาห์ บางสัปดาห์ส่งหลายรอบ ซึ่งอยู่ที่จำนวนผลผลิตที่มี

การปลูกตะไคร้และวิธีการดูแลรักษา

ต้นทุนการผลิต

ต้นทุนการผลิตกระเทียม ปลูกจำนวน 2ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่าย เป็นค่าปุ๋ย ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าแรง ค่าดูแลรักษาเป็นเงิน 20,000 บาท ต่อไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 700 กิโลกรัม ขายได้กิโลกรัมละ 150 บาท เป็นเงินประมาณ 105,000 ต่อไร่ หักค่าใช้จ่าย มีกำไร สุทธิิ 85,000 บาท ต่อไร่, การปลูกหอม ต้นทุนค่าใช้จ่าย 15,000 บาท ต่อไร่ ผลผลิตประมาณ 1,500 กิโลกรัม ต่อไร่ ขายกิโลกรัมละ 60 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท ต่อไร่ มีกำไรสุทธิ 85,000บาท ต่อไร่ ส่วนการปลูกตระไคร้ ต้นทุนไร่ละ 3,000 บาท ได้ผลผลิต 2,000 กิโลกรัม ต่อไร่ ขายกิโลกรัมละ 15 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท หักค่าใช้จ่าย มีกำไรสุทธิ 27,000 บาท ต่อไร่ ซึ่งนอกจาก หอม กระเทียม ตระไคร้ไร่สุขสมานของคุณอรชัน ยังปลูกพืชเครื่อเทศอื่นๆ ด้วย รวมรายต่อปีการผลิต กระเทียม 2ไร่,หอม 3ไร่ ,ตระไคร้ 4 ไร่ และอื่นๆ จะมีรายได้ 7-8 แสนบาท ต่อฤดูกาลผลิต

แผนการตลาด

จะมีการวางแผนการผลิตร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มที่เป็นเครือข่ายว่าจะผลิตพืชตัวไหน จำนวนเท่าไหร่ เพื่อจะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เน้นคุณภาพของสินค้า มีการตรวจสอบ คัดเกรด และบรรจุที่แน่นอน ส่งสินค้าตรงตามวันเวลา โดยจัดส่งให้ลูกค้าประจำทุกสัปดาห์ บางสัปดาห์ส่งหลายรอบซึ่งอยู่ที่จำนวนผลผลิตที่มี มีการทำสัญญาซื้อขายกับโรงงานที่นำไปแปรรูป โดยทำสัญญาปีต่อปี ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ระบุรายละเอียดชัดเจน หากราคาในตลาดต่ำกว่าราคาในสัญญาก็ให้ยึดราคาในหนังสือสัญญา และถ้าหากว่าราคาในตลาดสูงกว่าราคาในสัญญา ก็ให้ยึดราคาในตลาด ซึ่งเป็นเสมือนการประกันราคารับซื้อผลผลิต นอกจากนี้ยังมีการหาตลาดใหม่เพิ่มเติม โดยจะนำสินค้าไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าต่างๆทั้งงาน โอท็อป ที่เมืองทองธานี งานเกษตรแฟร์ที่จัดขึ้นในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค และงานอื่นๆ โดยมีเป้าหมายให้ได้ลูกค้าประจำที่จะสั่งซื้อสินค้า เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดที่แน่นอน

สมาชิกในกลุ่มกำลัง.เตรียมเก็บรักษาหอมแดง ในที่ร่มอากาศถ่ายเทสะดวก

บทสรุป/ข้อเสนอแนะ

การปลูกกระเทียมให้ได้ผลผลิตดี ต้องเริ่มจากการคัดพันธุ์กระทียมที่มีคุณภาพ พันธุ์ที่นิยมปลูก แบ่งได้3พันธุ์ คือ 1.พันธุ์เบาหรือพันธุ์ขาวเมือง ลักษณะใบแหลม ลำต้นแข็ง กลีบเท่าหัวแม่มือ กลีบและหัวสีขาว มีกลิ่นฉุนและรสจัด อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 75-90 วัน เช่น พันธุ์พื้นเมือง ศรีสะเกษ 2.พันธุ์กลาง ลักษณะใบเล็กและยาว ลำต้นใหญ่และแข็ง หัวขนาดกลาง หัวและกลีบสีม่วง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 90-120 วัน เช่นพันธุ์พื้นเมืองเชียงใหม่และ3.พันธุ์หนัก ลักษณะใบกว้างและยาว ลำต้นเล็ก หัวใหญ่ กลีบโต เปลือกหุ้มสีชมพู น้ำหนักดี อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 150 วัน เช่น พันธุ์จีนหรือไต้หวัน

การเก็บพันธุ์กระเทียมไว้ปลูกเอง : เลือกคัดเอาหัวที่มีลักษณะรูปทรงของพันธุ์ดี สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงทำลายและแก่เต็มที่แล้ว โดยทั่วไปนิยมคัด หัวที่มีขนาดกลาง มีกลีบประมาณ 3-6 กลีบ นำมาผึ่งในที่ร่มจนแห้งดี ทำการมัดรวมกันแล้วแขวนไว้ในที่ร่มมีลมพัดผ่าน การถ่ายเท อากาศดี ไม่ควรแกะกระเทียมเป็นกลีบๆ ขณะเก็บรักษาเพราะจะทำให้ผลผลิตลดลง เมื่อแกะแล้วควรจะนำไปใช้ปลูกทันที

เรื่อง/ภาพโดย: ภูวไนย ใจหาญ จนท.ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี