เกษตรกรต้นแบบ
ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน