ข้อมูลเกษตร
ยางพารา พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 226 (RRIT 226)
ยางพาราพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 226 (RRIT 226) เป็นพันธุ์ยางที่มีการแนะนำให้ปลูกได้ทั้งในพื้นที่ปลูกยางเดิมและพื้นที่ปลูกยางมใหม่ เพื่อการผลิตน้ำยางโดยเฉพาะ การเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดีและระหว่างกรีดปานกลาง ความสมํ่าเสมอของขนาดลำต้นทั้งแปลงปานกลาง
2011-03-17
4,647
ยางพารา พันธุ์ BPM 24
ยางพาราพันธุ์ BPM 24 เป็นสายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณะรัฐอินโดนีเซียมีการแนะนำให้ปลูกในพื้นที่ปลูกยางเดิมและพื้นที่ปลูกยางใหม่ เพื่อการผลิตน้ำยางโดยเฉพาะ ช่วงต้นยางอายุน้อย กิ่งมีขนาดปานกลาง แตกกิ่งมาก และมีการทิ้งกิ่งน้อย พุ่มใบค่อนข้างทึบ ทรงพุ่มมีขนาดปานกลางเป็นรูปกรวย เมื่อต้นยางอายุมาก จะมีการทิ้งกิ่งมากขึ้น
2011-03-17
8,315
ยางพารา พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIM 600)
ยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIM 600) เป็นยางพาราที่มีการแนะนำให้ปลุกเพื่อการผลิตน้ำยางในพื้นที่ปลุกยางเกิมและพื้นที่ปลุกยางใหม่ มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่มาเลเซีย เป็นพันธุที่มีการผลัดใบเร็วอ่อนแอต่อเชื้อไฟทอปโทรา
2011-03-17
8,804
พันธุ์ข้าวลูกผสม เพิ่มผลผลิตในนาผืนเดิม
ข้าวลูกผสม (Hybrid rice)หมายถึง ต้นข้าวที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่เป็นลูกผสมชั่วอายุที่ 1 (F1 seed) ที่ได้จากการข้าวพันธุ์ (cross pollination)ระหว่างข้าวสายพันธุ์แท้ (inbred) 2 สายพันธุ์ ซึ่งต้นข้าวลูกผสมนี้เมื่อออกดอกและผสมตัวเอง แล้วจะได้เมล็ดข้าวเปลือกเป็นลูกชั่วที่ 2 และเมล็ดลูกชั่วที่ 2 นี้เองที่เกษตรกรจะนำไปบริโภค หรือจำหน่ายเป็นการค้า เมล็ดลูกชั่วที่ 2 นี้ไม่สามารถนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในครั้งต่อไปได้ เพราะจะให้ต้นข้าวในรุ่นลูกที่กระจายตัวทางพันธุกรรม และไม่สม่ำเสมอในทางการเกษตร ดังนั้น เมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม จึงใช้ได้เพียงฤดูเดียวและจะต้องเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ทุกฤดู การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม จึงต้องการความรู้ และความชำนาญสูง
2011-03-10
9,206
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกใช้พันธุ์ยางพารา
ยางพาราบางพันธุ์มีทรงพุ่มขนาดใหญ่ การแตกกิ่งไม่สมดุล จึงไม่เหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ลาดชัน ดังนั้นจึงควรเลือกพันธุ์ยางให้เหมาะสม
2011-03-10
3,416
พันธุ์ยางแนะนำใน พื้นที่ปลูกยางเดิม และ พื้นที่ปลูกยางใหม่
พันธุ์ยางที่แนะนำให้ปลูก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ของการปลูก ได้แก่ 1. พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตนํ้ายาง เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตนํ้ายางสูงเป็นหลัก 2. พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตนํ้ายางและเนื้อไม้ เป็นพันธุ์ที่ให้ทั้งผลผลิตนํ้ายางและเนื้อไม้ 3. พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตเนื้อไม้ เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูงเป็นหลัก
2011-03-10
3,738
ประเพณีบุญข้าวจี่
ข้าวจี่ คือข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว นำมาปั้นขนาดประมาณกำมือ บางครั้งจะมีการใส่ไส้น้ำอ้อย(น้ำตาลแดง) หรือทาเกลือให้ทั่วก่อน นำไปปิ้งไฟให้สุกด้วยวิธีวางบนถ่านไฟ(การจี่) จนสุกเหลือง ทาด้วยไข่จนทั่ว แล้วปิ้งไฟต่อให้สุกทั่ว มีกลิ่นหอม “บุญข้าวจี่” เป็นงานบุญประเพณีของชาวอีสาน ทำกันในเดือนสาม หรือเรียกว่า บุญเดือนสาม เมื่อถึงวันทำบุญชาว บ้านจะทำการจี่ข้าวกันตั้งแต่เช้ามืดจากบ้านของตน บางแห่งอาจนำข้าว และฟืนไปรวมกันที่วัด แล้วทำการจี่ข้าวร่วมกัน เป็นการร่วมกันทำบุญ เสริมสร้างความสามัคคีกัน
2011-03-09
11,952
คำแนะนำการปลูกยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหม่
การปลูกยางในพื้นที่ใหม่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น สภาพพื้นที่ ลักษณะดิน สภาพภูมิอากาศ และแหล่งน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงพันธุ์ยาง การปลูก และการดูแลรักษาอีกด้วย
2011-03-09
7,336
อาการเปลือกแห้งของยางพารา ใครว่าเรื่องเล็ก
อาการเปลือกแห้งมิใช่ปัญหาใหม่ที่เกิดกับชาวสวนถยางความจริงแล้ว อาการเปลือกแห้งเป็นปัญหาที่เกิดควบคู่กับอาชีพการทำสวนยางพารามากว่า 100 ปีแล้วมีผลสรุปในที่ประชุมนานาชาติว่า ยิ่งมีการพัฒนาพันธุ์ยาง ระบบกรีดและการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ให้ได้รับผลผลิตสูงมากขึ้นเท่าใด ปัญหาอาการเปลือกแห้งจะทวีความรุนแรงขึ้น เป็นเงาตามตัวยิ่งขึ้นเท่านั้น กล่าวกันว่าประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติต่างสูญเสียผลผลิตและรายได้ เนื่องจากสาเหตุนี้ ประมาณร้อยละ 15 อีกทั้งในช่วงแต่ละปีที่ผ่านมา สวนยางทุกประเทศต่างมีแนวโน้มเป็นอาการเปลือกแห้งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากเกษตรกรจะมีรายได้ลดลงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผลผลิตในภาพรวมของประเทศอีกด้วย ปัญหาอาการเปลือกแห้งจึงมิใช่เรื่องเล็ก ที่ควรปล่อยปะละเลย โดยขาดความเอาใจใส่ ในการป้องกันและแก้ไข อีกต่อไป
2011-03-09
13,535
ระบบการตลาดยางพารา
สวนยางขนาดเล็กของไทยซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านราย กระจายอยู่ในภาคใต้ประมาณ ร้อยละ 90 ที่เหลือร้อยละ 10 อยู่ในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ สวนยางขนาดเล็กมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 95 ของสวนยางทั้งหมดของประเทศ สวนยางขนาดเล็กส่วนใหญ่ผลิตยางในรูปของยางแผ่นดิบ และยังมีสวนยางในบางจังหวัดนิยมผลิตยางก้นถ้วย (cup lump) หรือเศษยางซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางแท่งชั้น 20 ประมาณร้อยละ 83 ของสวนยางทั้งหมด ผลิตยางในรูปยางแห้ง (ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย เศษยาง ขี้ยาง) ที่เหลือร้อยละ 17 ของสวนยางทั้งหมดขายยางในรูปของน้ำยางสด
2011-03-09
8,236
ตลาดและการปลูกมะม่วงในไต้หวัน
เมื่อพูดถึงความก้าวหน้าทางการเกษตรในทวีปเอเชีย จะต้องยอมรับว่า ไต้หวัน มีความก้าวหน้ามากที่สุดประเทศหนึ่ง ผู้เขียนได้มีโอกาสไปดูงานทางด้านการเกษตรที่ไต้หวันเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2552 สิ่งที่พบเห็นและคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาชีพเกษตรกรรมของไต้หวันมีความเจริญรุดหน้าต่อเนื่องมีอยู่หลายประการ อาทิ รับบาลไต้หวันได้ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในเรื่องของการจัดการแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม มีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อเกษตรกรรมกระจายอยู่ทั่วประเทศ การคมนาคมที่มีความสะดวกต่อการขนส่งผลผลิตของเกษตรกรรม แม้แต่คันนายังลาดด้วยคอนกรีต เกษตกรไต้หวันมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างอำนาจต่อรองในการขยายผลผลิตและต่อรองในการซื้อปุ๋ยและสารเคมีปราบศัตรูพืช และที่ห็นว่าสำคัญที่สุดก็คือ รัฐบาลไต้หวันสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกาตรกรด้วยการกำหนดปฏิทินว่าในแต่ละปีเกษตรกรึควรจะปลุกอะไรจึงจะไม่ประสบปัยหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งแตกต่างจากอาชีพเกษตรกรรมในบ้านเราที่มักจะแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำด้วยวิธีการประกันราคาและรับจำนำซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่มีการวางแผนในระยะยาวและแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่มีการวางแผนในระยะยาวและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ราคาผลไม้ไทยตกต่ำเป็นประจำทุกปีขึ้นอยู่กับว่าในปีนั้นๆ ผลผลิตที่ออกมาล้นตลาด
2011-03-08
11,082
เคล็ดลับในการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกให้มีคุณภาพดี
มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เป็นมะม่วงที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการส่งออกมากที่สุดและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก โดยมีญี่ปุ่นเป็นตลาดหลัก แต่ปัจจุบันมะม่วงน้ำดอกไม้โดยเฉพาะน้ำดอกไม้สีทอง สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดยุโรป นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ฯลฯ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน มีตัวเลขการสั่งซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพราะจีนจะนิยมผลไม้ที่มีสีเป็นมงคล เช่น สีแดง หรือสีเหลืองทอง ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะต้องชิงความเป็นผู้นำด้านการตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้สีดอกไม้สีทองในจีนให้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น
2011-03-08
7,746
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
35.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.64 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
45.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ส.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
1.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
1.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
45.00
0.00