ข้อมูลเกษตร
การประเมินประชากรหนูในสวนปาล์มก่อนการป้องกันกำจัด
เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถที่จะนับจำนวนประชากรหนูที่มีอยู่ในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันหรือพื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ ได้โดยตรง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิ่งที่สามารถให้ข้อมูลบ่งชี้ถึงประชากรหนูที่มีอยู่ เพื่อให้การจัดการหนูศัตรูพืชมีประสิทธิภาพ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการหนูศัตรูพืชจะต้องสามารถบอกในสิ่งต่อไปนี้ของประชากรหนูในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้ คือ
2011-11-01
4,368
โรคที่เกิดบนใบปาล์มน้ำมัน
โรคที่เกิดบนใบย่อยหรือทางใบของปาล์มน้ำมันในแปลงปลูก เป็นโรคที่พบเสมอแต่ไม่ทำความเสียหายรุนแรง ส่วนมากจะพบโรคบนทางใบที่มีอายุมากซึ่งเป็นทางล่าง ๆ เชื้อสาเหตุโดยมากเกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราดำ หรือ โรคใบจุดสาหร่าย เป็นต้น โรคใบจุดที่มีความสำคัญทำความเสียหายในระยะต้นโตคือ โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อรา Cercospora ซึ่งระบาดทำความเสียหายในแถบแอฟริกา ส่วนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีรายงานพบโรคนี้
2011-10-27
5,192
โรคที่เกิดบนลำต้นปาล์มน้ำมัน
โรคของลำต้นปาล์มน้ำมัน ส่วนใหญ่พบในช่วงอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคจะให้ผลผลิตลดลงหรือไม่ให้ผลผลิตและยืนต้นตายในที่สุด โรคของลำต้นที่สำคัญได้แก่ โรคลำต้นเน่า ซึ่งเกิดจากเชื้อ Ganoderma spp. มีรายงานพบระบาดทำความเสียหายอย่างรุนแรงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย การระบาดและความรุนแรงของแต่ละเชื้อสาเหตุจะขึ้นกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศในแหล่งปลูกแต่ละแห่ง
2011-10-27
9,074
หนูศัตรูปาล์มน้ำมัน
พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในอดีตเคยเป็นป่าธรรมชาติมาก่อน สัตว์ป่าหลายชนิดที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกลไกของธรรมชาติ ได้แก่ ปริมาณของอาหาร พื้นที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ และ สัตว์ศัตรูธรรมชาติ เป็นต้น เมื่อสภาพนิเวศเปลี่ยนแปลง สัตว์ป่าและสัตว์ศัตรูพืชที่เคยอยู่ในพื้นที่เดิมต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ โดยมีพืชที่ปลูกใหม่นี้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยทดแทน เนื่องจากปาล์มน้ำมันออกผลผลิตตลอดทั้งปี จึงเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และหนูตลอดปี หนูขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง กัดทำลายปาล์มน้ำมันได้ตั้งแต่ระยะปลูกใหม่จนถึงสิ้นอายุการให้ผลผลิต (ปาล์มน้ำมันอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป) ดังนั้น ถ้าเกษตรกรละเลยการป้องกันกำจัดหนูตั้งแต่ระยะแรกที่เริ่มพบความเสียหาย และปล่อยให้ประชากรหนูเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความเสียหายจากหนูจะทวีความรุนแรงขึ้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดหนูเพิ่มขึ้น ในการป้องกันกำจัดหนู เกษตรกรควรมีความรู้เกี่ยวกับการจำแนกชนิดของหนู การประเมินประชากรหนู วิธีการป้องกันกำจัดหนูทีเหมาะสมกับหนูแต่ละชนิด สภาพพื้นที่ และวิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น จึงประสบผลสำเร็จระยะยาวได้
2011-10-27
3,368
โรคปาล์มน้ำมันที่เกิดจากเชื้อ Schizophyllum commune
โรคนี้มักพบมากในระยะของการเพาะเมล็ด เกิดจากเห็ดรา หรือ เห็ดแครง เป็นโรคที่พบมากและสำคัญอีกโรคหนึ่งในการเพาะกล้าปาล์ม โดยเส้นใยของเชื้อเห็ดจะเจริญเข้าไปในเมล็ดทางช่องสำหรับงอก และเข้าทำลายส่วนของเนื้อในเมล็ดทำให้เมล็ดไม่งอก
2011-10-26
2,865
โรคของผลและทะลายปาล์มน้ำมัน
โรคที่ทำความเสียหายแก่ผลและทะบายปาล์มน้ำมันที่พบเสสมอ เช่น โรคผลร่วง โรคทะลายเน่าที่เกิดจากเชื้อเห็ด Marasmius sp. และโรคผลเน่า
2011-10-26
5,871
โรคปาล์มน้ำมันในระยะต้นกล้า
โรคที่พบในระยะต้นกล้าของปาล์มน้ำมันจะขึ้นกับการเขตกรรมในเรื่องการดูแลเป็นส่วนใหญ่ เช่น การให้น้ำต้นปาล์มน้ำมันมีผลต่อการเกิดและการระบาดของโรค กล่าวคือถ้าให้น้ำมากเกินไปจะทำให้มีสภาพเหมาะสมกับการเกิดและระบาดของโรคบางชนิดได้ เช่น โรคใบจุด โรคใบเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Corticium sp. ในทางตรงกันข้ามถ้าหากมีการให้น้ำไม่เพียงพอก็จะเกิดโรคทางใบที่เกิดจากเชื้อรา Helminthosporium sp. , Pestalotia sp. และโรค blast ซึ่งเป็นโรคที่รุนแรงในระยะต้นกล้า คุณสมบัติของดินที่นำมาใช้เพาะปาล์มน้ำมันก็มีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคขาดธาตุอาหารและอาการขาดน้ำ ระยะวางถุงเพาะมีผลต่อการระบาดของโรคใบจุด หากวางถุงชิดกันเมื่อต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุมากทำให้ใบเบียดชิดกัน การระบาดของโรคใบจุดจะรุนแรง โรคในระยะต้นกล้าของปาล์มน้ำมันพบหลายโรคด้วยกันดังต่อไปนี้
2011-10-26
10,577
โรคปาล์มน้ำมันในระยะก่อนให้ผลผลิต
ต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคตั้งแต่ในระยะต้นกล้าแต่ยังไม่แสดงอาการที่เห็นเด่นชัด เมื่อนำปลูกลงแปลงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทำให้อาการของโรคปรากฏ เช่น โรคทางใบบิด โรคยอดเน่า และโรคตาเน่าใบเล็ก โรคดังกล่าวเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อสาเหตุ หรือเชื้อสาเหตุเป็นตัวเข้าทำลายภายหลัง โดยทั่วไปโรคทางใบบิด และโรคยอดเน่าจะหายไปเมื่ออายุของปาล์มน้ำมันมากขึ้นหรือเริ่มให้ผลผลิต
2011-10-26
5,471
คะน้าดองกรอบ
คะน้า เป็นพืชผักยอดฮิตที่อยู่ในตระกูลกะหล่ำอีกชนิดหนึ่ง หาง่ายทานอร่อย และ มีน้อยคนนักที่รู้ว่าคะน้านั้นสามารถนำมาแปรรูปหรือถนอมไว้ในรูปของการดองได้ ..แต่งานนี้คงต้องยกให้คะน้าก้านออกโรงแทนคะน้าชนิดอื่นๆ นะคะ เพราะการดองคะน้าจำต้องตัดใจ ตัดใบที่รักออกไป ให้เหลือแต่ต้นและก้าน เพื่ออรรถรสที่ดีหลังผ่านการดองไปแล้วค่ะ ส่วนกรรมวิธีและการทำนั้นไปดู กันดีกว่าค่ะ ว่าจะทำตามกันได้หรือไม่
2011-10-25
12,508
ดอกโสนสีเหลืองทอง...เก็บมาดองให้อร่อย
ดอกโสนเป็นพืชผักพื้นถิ่นไทยและเป็นพรรณไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถหาทานกันได้ตามคูคลอง หนอง บึง แบบว่าที่ไหนมีน้ำ...ที่นั้นจะมีต้นโสนเจริญเติบโตอยู่ได้อย่างนั้นเลยค่ะ คนไทยนิยมทานกันมากในเมนูสุดฮิตที่รู้จักกันดี ก็คือ แกงส้มดอกโสน โสนผัดน้ำมัน ลวก จิ้มน้ำพริก จะได้รสชาติหวานมันล้ำเหลือ
2011-10-25
7,363
กะหล่ำปลีดอง...เสบียงอาหารที่มีคุณค่าในภาวะน้ำท่วม
กะหล่ำปลี เป็นพืชผักตระกูลกะหล่ำที่ได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้บริโภค หาง่าย มีให้ทานกันตลอดปี มีทั้งกะหล่ำที่เพาะปลูกกันในประเทศและกะหล่ำปลีสัญชาติจีนที่ทะลักเข้าไทยมาอย่างไม่ขาดสาย ทำให้ในปัจจุบันนี้เราสามารถหากะหล่ำปลีมาทานกันได้ในราคาไม่แพงมากนัก (ในภาวะน้ำท่วมอย่างนี้ ดิฉันไม่ขอการันตีนะคะ ว่าจะหาพืชผักมาทานกันได้ง่ายในราคาที่เป็นธรรม) แต่เมื่อไหร่ที่หากะหล่ำปลีหัวสดๆ โตๆ มาได้แล้ว ให้รีบแบ่งมาแปรรูป ถนอมไว้ทานเป็นเสบียงในช่วงที่อะไรๆ ก็ไม่ปกติในชีวิตกันดีกว่าค่ะ
2011-10-24
17,399
มาทำกิมจิทานกันเถอะ
กิมจิ เป็นเทคนิคการแปรรูปและการถนอมอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวเกาหลี มีอยู่มากมายหลายสูตร และนิยมทานเป็นเครื่องเคียงคู่กับอาหารจานหลัก แต่ด้วยรสชาติและหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้กิมจิเป็นที่ถูกใจของคนต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง(รวมทั้งชาติไทยด้วยนะคะ)
2011-10-24
4,561
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
35.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.64 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
45.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ส.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
1.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
1.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
45.00
0.00