ข้อมูลเกษตร
ข้าวไร่
การปลูกข้าวไร่ หมายถึง การปลูกข้าวบนที่ดอนและไม่มีน้ำขังในพื้นที่ปลูก ชนิดของข้าวที่ปลูกก็เรียกว่า ข้าวไร่ พื้นที่ดอนส่วนมาก เช่น เชิงภูเขามักจะไม่มีระดับ คือ สูง ๆ ต่ำ ๆ จึงไม่สามารถไถเตรียมดินและปรับระดับได้ง่าย ๆ เหมือนกับพื้นที่ราบ เพราะฉะนั้นชาวนามักจะปลูกแบบหยอด เนื่องจากที่ดอนไม่มีน้ำขังและไม่มีการชลประทาน การปลูกข้าวไร่จึงต้องใช้น้ำฝนเพียงอย่างเดียว พื้นดินที่ปลูกข้าวไร่จะแห้งและขาดน้ำทันทีเมื่อสิ้นฤดูฝน ดังนั้นการปลูกข้าวไร่จะต้องใช้พันธุ์ที่มีอายุเบา โดยปลูกในต้นฤดูฝน และแก่เก็บเกี่ยวได้ในปลายฤดูฝน การปลูกข้าวไร่ ชาวนาจะต้องหมั่นกำจัดวัชพืช เพราะที่ดอนมักจะมีวัชพืชมากกว่าที่ลุ่ม เนื้อที่ที่ใช้ปลูกข้าวไร่ในประเทศไทยมีจำนวนน้อย และมีปลูกมากในภาคเหนือและภาคใต้ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางปลูกข้าวไร่น้อยมาก
2011-11-17
20,437
หนอนกอแถบลาย
ไข่มีลักษณะเป็นเกล็ดวางซ้อนกันเป็นกลุ่มๆไข่มีสีขาวขุ่นไม่มีขนปกคลุม ส่วนใหญ่พบอยู่ใต้ใบข้าว หนอนมีแถบสีน้ำตาล 5 แถบพาดตามยาวของลำตัวหัวและแผ่นอกปล้องแรกสีน้ำตาลอ่อน
2011-11-15
5,228
หนอนกอแถบลายสีม่วง dark-headed stem borer
ตัวหนอนมีหัวสีดำหรือน้ำตาลเข้มเกือบดำ ระยะไข่ 5-6 วัน ระยะหนอนนาน 35-40 วัน ระยะดักแด้ 6-9 วัน พบระบาดทั่วทุกภาคของประเทศ
2011-11-15
3,999
หนอนกอสีชมพู (pink stem borer)
ถ้าหนอนกัดเข้าไปอยู่ในลำต้นจะเกิดอาการ“ยอดเหี่ยว”และแห้งตาย หากหนอนเข้าทำลายในระยะข้าวตั้งท้องหรือหลังจากนั้น รวงข้าวจะมีสีขาว เมล็ดลีบ เรียกว่า “ข้าวหัวหงอก” การทำลายในอ้อย ทำให้ยอดอ้อยแห้งตาย
2011-11-15
8,874
รำข้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกเยอะ
รำข้าว คือ ส่วนที่ได้จากการขัดข้าวกล้องให้เป็นข้าวสาร ซึ่งประกอบด้วยชั้นเยื่อหุ้มเมล็ด และคัพภะ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้จากกระบวนการสีข้าว โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รำหยาบ (bran) ซึ่งได้จากการขัดผิวเมล็ดข้าวกล้อง และรำละเอียด (polish) ได้จากการขัดขาวและขัดมัน นอกจากนี้รำข้าวยังมีคุณค่าทางอาหารสูง ได้แก่ โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร เถ้า วิตามิน และเกลือแร่ต่างๆ ดังนั้นจึงมีการนำรำข้าวมาใช้ประโยชน์ ได้แก่
2011-11-15
16,028
วิธีกำจัดเพลี้ยไฟในมะเขือเปราะส่งออก
จากความเข้มงวดในเรื่องของการส่งออกสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป กรมวิชาการเกษตรจึงได้ดำเนินการทำการวิจัยเทคโนโลยีการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา การตรวจพบศัตรูพืชที่อาจพบติดไปกับผลผลิตที่ส่งออก โดยล่าสุดได้ค้นพบวิธีการจัดการมะเขือเปราะให้ปลอดศัตรูพืชก่อนการส่งออก
2011-11-15
13,629
พันธุ์ดีที่แนะนำให้ปลูกในภาคใต้
พันธุ์ข้าวที่แนะนำให้ปลูกในภาคใต้
2011-11-11
5,243
รายชื่อพันธุ์ข้าวที่ส่งเสริมในภาคเหนือ
ภาคเหนือเป็นภาคที่มีอากาศหนาวเย็นพันธุ์ข้าวที่มีการส่งเสริมให้ปลูกในภาคเหนือมีดังต่อไปนี้
2011-11-10
21,814
การคัดเลือกชนิดพืชคลุมดิน เพื่อป้องกันวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
พืชคลุมดินตระกูลถั่วที่แนะนำให้ปลูกในสวนปาล์มน้ำมันมี 4 ชนิด แต่ละชนิดมีคุณลักษณะดังนี้
2011-11-10
4,303
การปลูกพืชคลุมดิน เพื่อคลุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
เป็นวิธีการปลูกด้วยเมล็ด พืชคลุมดินที่ปลูกหลังปลุกปาล์มน้ำมันเสร็จทันที โดยปลูกพืชคลุมในระหว่างแถวปาล์มน้ำมัน ห่างจากโคนต้นปาล์มน้ำมันในรัศมี 2 เมตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2011-11-10
5,192
การปลูกพืชคลุมดิน ลดปัญหาวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
การปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วเพื่อควบคุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน เป็นวิธีที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ปลูกพืชคลุมดินครั้งเดียวอย่างถูกวิธี สามารถป้องกันกำจัดวัชพืชได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยไม่มีปัญหาวัชพืชรบกวน พืชคลุมนอกจากควบคุมวัชพืชแล้วยังช่วยเหลือรักษาความชื้นให้ดิน ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เศษซากพืชคลุมเป็นอินทรียวัตถุช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินตระกูลถั่ว ช่วยให้ปาล์มน้ำมันเจริญเติบโตและได้เก็บเกี่ยวเร็วขึ้น รวมทั้งประหยัดแรงงานและลดต้นทุนในการกำจัดวัชพืช
2011-11-10
3,893
การผสมเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดินเพื่อการคลุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
เนื่องจากพืชคลุมแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่ดีเด่นแตกต่างกัน ฉะนั้นเพื่อให้การปลูกพืชคลุมดินมีประสิทธิภาพสูง คลุมดินได้เร็วและลดความเสี่ยงอันเนื่องจากโรค แมลง และสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยต่อพืชคลุมชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เพอราเรีย ไม่ทนต่อสภาพร่มเงา และความแห้งแล้ง แต่เซ็นโตรซีมาและซีรูเลียมทนต่อสภาพร่มเงาและความแห้งแล้ง
2011-11-10
2,509
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
32.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
33.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
31.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.94 บาท
ดีเซล
29.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.96 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ม.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
52.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
53.00
6.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
53.00
6.00