ข้อมูลเกษตร
เทคนิคการปลูกไผ่กิมซุงให้แตกหน่อดีและออกหน่อนอกฤดู
คุณวิษณุ รูปสม ผู้นำเกษตรกรหัวก้าวหน้า แห่งบ้านเขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ได้แนะนำเทคนิคการปลูกไผ่กิมซุงให้ต้นตั้งตรง โตเร็ว แตกหน่อดี ผ่านทางรายการ Happy Farmer *1599 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร จ.สระบุรี ซึ่งมีเทคนิคขั้นตอนการปลูกดังนี้
2012-04-26
64,848
หนอนหัวดำมะพร้าวศัตรูพืชใหม่ของสวนมะพร้าว
หนอนหัวดำมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูพืชใหม่ที่พบระบาดทำลายมะพร้าวใน 3 หมู่บ้าน ที่ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แมลงชนิดนี้ไม่เคยพบรายงานการระบาดในประเทศไทยมาก่อน จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า หนอนหัวดำมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูที่สาคัญของมะพร้าวในประเทศอินเดียและศรีลังกา และยังพบรายงานถึงหนอนชนิดนี้ใน อินโดนีเซีย เมียรมาร์ บังคลำเทศ และปากีสถาน
2012-04-26
6,838
สมุนไพรกำจัดหอยเชอรี่
อุปสรรคสำหรับการเพาะปลูกของเกษตรกรที่สำคัญและเป็นปัญหาที่สุดก็คือศัตรูพืช ศัตรูพืชมีหลากหลายชนิด บางชนิดก็ไม่ร้าย บางชนิดก็ร้ายแรงจนสามารถทำลายและสร้างความเสียให้เกษตรกรได้อย่างมหาศาล
2012-04-25
3,966
สูตรปุ๋ยเพิ่มผลผลิตมะพร้าว
มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าพืชชนิดอื่น และมะพร้าวก็มีความต้องการธาตุอาหารด้วยเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรมักจะไม่ค่อยใส่ปุ๋ยมะพร้าว เพราะถือว่าถึงอย่างไรก็จะมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวตลอดทั้งปี ถ้ามีประมาณน้ำฝนอย่างเพียงพอและไม่แล้งนานจนเกินไป แต่ความเป็นจริงแล้วธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินตามธรรมชาติจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลา แต่ถ้าเกษตรกรได้มีการใส่ปุ๋ยตามที่มะพร้าวต้องการ และมีการให้น้ำในช่วงหน้าแล้งจะทำให้มะพร้าวมีผลโต ผลผลิตเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น
2012-04-25
40,371
สถานการณ์แมลงศัตรูมะพร้าว
มะพร้าว (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย.55) พบการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ราชบุรี สุราษฎร์ธานี สตูล ระยอง และนนทบุรี จำนวน 94,290 ไร่ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 24 ไร่
2012-04-25
2,276
ฟาง
ฟางใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2012-04-25
4,621
ทำอย่างไรเมล็ดถั่วไมยราจึงจะงอกดี
ถั่วไมยรา ( Desmanthus virgatus ) เป็นพืชตระกูลถั่วยืนต้นที่ใช้เป็นพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีชนิดหนึ่ง
2012-04-25
4,533
เทคนิคการทำอาหารเลี้ยงไก่ สูตรลดต้นทุน
นายฉอ้อน เผนโคกสูง เจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 ได้แนะนำวิธีการทำอาหารเลี้ยงไก่เนื้อ เพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนค่าหัวอาหาร ซึ่งในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างแพง เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีทุนน้อยแต่ต้องการเลี้ยงไก่ให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด จึงได้แนะนำเทคนิคการทำอาหารเลี้ยงไก่ไว้ดังนี้
2012-04-25
2,565
ถึงฤดูปลูกพืชอาหารสัตว์
ฤดูฝน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม กันยายน เป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรควรจะลงมือปลูกพืชอาหารสัตว์ หากพ้นช่วงนี้ไปเกษตรกรจะปลูกพืชอาหารสัตว์ไม่ได้ เมื่อฤดูแล้งมาถึงหญ้าธรรมชาติก็จะขาดแคลน โคกระบือก็จะได้กินอาหารไม่เพียงพอ น้ำหนักลด หรือเจ็บป่วยเนื่องจากขาดอาหารเหมือนทุก ๆ ปี ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ และสถานีอาหารสัตว์ เป็นหน่วยราชการที่ทำการศึกษารวบรวมพันธุ์พืชอาหารสัตว์ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศมาเป็นเวลานาน เมื่อพบว่าพันธุ์ใดเจริญเติบโตได้ดี มีคุณภาพดี ผลผลิตสูง สัตว์ชอบกิน จะทำการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์จำหน่าย จ่าย แจก สาธิตและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงโค กระบือให้เพียงพอ
2012-04-25
9,686
การคัดเลือกมะพร้าวเพื่อใช้ทำพันธุ์
เพื่อให้ได้ต้นมะพร้าวที่มีลักษณะดีตามที่ต้องการ จำเป็นจะต้องคัดเลือกต้นที่จะนำไปเพาะ และเมื่อเพาะงอกเป็นหน่อแล้ว ก็จะต้องคัดเลือกหน่อพันธุ์ด้วย โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกดังนี้
2012-04-24
8,215
เกษตรจังหวัดปทุมธานี แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลปาล์มระวังแมลงดำหนามมะพร้าวระบาด
เกษตรทุมธานี เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชพืชตระกูลปาล์มระวังแมลงดำหนามมะพร้าวระบาด เข้าทำลายยอดอ่อน ทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อพืชตระกูลปาล์ม แนะเกษตรกรหมั่นดูแลสวน พบเจอต้องรีบทำลาย
2012-04-24
3,010
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ปัจจุบันอาชีพการเพาะเห็ดนับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่พี่น้องเกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เพราะสามารถสร้างงานและรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเห็ดได้เป็นอย่างดี โดยการใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยในการเพาะเลี้ยงเห็ดก็สามารถเพาะเลี้ยงได้ภายในครัวเรือนและนอกจากนั้นยังสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาเป็นวัสดุการเพาะเลี้ยงเห็ด เช่น ฟางข้าว ขี้เลื่อย เปลือกถั่วหรือเปลือกผลไม้ เป็นต้น นับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิธีการเพาะเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยากหากเกษตรกรให้ความสนใจก็สามารถเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งคุณพิทักษ์ ศรีคงรักษ์ (เจ้าพนักงานการเกษตร) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ผู้มีความชำนาญการด้านการเพาะเห็ด ดูแลในเรื่องการเพาะเห็ด ทำการทดลองค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเห็ดให้มีคุณภาพและยังเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้เรื่องเห็ดหลากหลายชนิด จึงได้แนะนำวิธีการเพาะเห็ดเพื่อให้เกษตรกรที่มีความสนใจแต่ขาดความรู้ได้นำไปใช้ในการเพาะเห็ดต่อไป ดังนี้
2012-04-24
5,693
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 26 พ.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
61.00
1.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
61.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
64.00
0.00