ข้อมูลเกษตร
สถานการณ์แมลงศัตรูมะพร้าว
มะพร้าว (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย.55) พบการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ราชบุรี สุราษฎร์ธานี สตูล ระยอง และนนทบุรี จำนวน 94,290 ไร่ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 24 ไร่
2012-04-25
2,213
ฟาง
ฟางใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2012-04-25
4,542
ทำอย่างไรเมล็ดถั่วไมยราจึงจะงอกดี
ถั่วไมยรา ( Desmanthus virgatus ) เป็นพืชตระกูลถั่วยืนต้นที่ใช้เป็นพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีชนิดหนึ่ง
2012-04-25
4,466
เทคนิคการทำอาหารเลี้ยงไก่ สูตรลดต้นทุน
นายฉอ้อน เผนโคกสูง เจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 ได้แนะนำวิธีการทำอาหารเลี้ยงไก่เนื้อ เพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนค่าหัวอาหาร ซึ่งในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างแพง เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีทุนน้อยแต่ต้องการเลี้ยงไก่ให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด จึงได้แนะนำเทคนิคการทำอาหารเลี้ยงไก่ไว้ดังนี้
2012-04-25
2,509
ถึงฤดูปลูกพืชอาหารสัตว์
ฤดูฝน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม กันยายน เป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรควรจะลงมือปลูกพืชอาหารสัตว์ หากพ้นช่วงนี้ไปเกษตรกรจะปลูกพืชอาหารสัตว์ไม่ได้ เมื่อฤดูแล้งมาถึงหญ้าธรรมชาติก็จะขาดแคลน โคกระบือก็จะได้กินอาหารไม่เพียงพอ น้ำหนักลด หรือเจ็บป่วยเนื่องจากขาดอาหารเหมือนทุก ๆ ปี ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ และสถานีอาหารสัตว์ เป็นหน่วยราชการที่ทำการศึกษารวบรวมพันธุ์พืชอาหารสัตว์ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศมาเป็นเวลานาน เมื่อพบว่าพันธุ์ใดเจริญเติบโตได้ดี มีคุณภาพดี ผลผลิตสูง สัตว์ชอบกิน จะทำการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์จำหน่าย จ่าย แจก สาธิตและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงโค กระบือให้เพียงพอ
2012-04-25
9,604
การคัดเลือกมะพร้าวเพื่อใช้ทำพันธุ์
เพื่อให้ได้ต้นมะพร้าวที่มีลักษณะดีตามที่ต้องการ จำเป็นจะต้องคัดเลือกต้นที่จะนำไปเพาะ และเมื่อเพาะงอกเป็นหน่อแล้ว ก็จะต้องคัดเลือกหน่อพันธุ์ด้วย โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกดังนี้
2012-04-24
8,136
เกษตรจังหวัดปทุมธานี แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลปาล์มระวังแมลงดำหนามมะพร้าวระบาด
เกษตรทุมธานี เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชพืชตระกูลปาล์มระวังแมลงดำหนามมะพร้าวระบาด เข้าทำลายยอดอ่อน ทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อพืชตระกูลปาล์ม แนะเกษตรกรหมั่นดูแลสวน พบเจอต้องรีบทำลาย
2012-04-24
2,956
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ปัจจุบันอาชีพการเพาะเห็ดนับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่พี่น้องเกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เพราะสามารถสร้างงานและรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเห็ดได้เป็นอย่างดี โดยการใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยในการเพาะเลี้ยงเห็ดก็สามารถเพาะเลี้ยงได้ภายในครัวเรือนและนอกจากนั้นยังสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาเป็นวัสดุการเพาะเลี้ยงเห็ด เช่น ฟางข้าว ขี้เลื่อย เปลือกถั่วหรือเปลือกผลไม้ เป็นต้น นับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิธีการเพาะเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยากหากเกษตรกรให้ความสนใจก็สามารถเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งคุณพิทักษ์ ศรีคงรักษ์ (เจ้าพนักงานการเกษตร) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ผู้มีความชำนาญการด้านการเพาะเห็ด ดูแลในเรื่องการเพาะเห็ด ทำการทดลองค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเห็ดให้มีคุณภาพและยังเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้เรื่องเห็ดหลากหลายชนิด จึงได้แนะนำวิธีการเพาะเห็ดเพื่อให้เกษตรกรที่มีความสนใจแต่ขาดความรู้ได้นำไปใช้ในการเพาะเห็ดต่อไป ดังนี้
2012-04-24
5,545
มะพร้าวพันธุ์ลูกผสม เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าว
แม้ว่ามะพร้าวพื้นเมืองที่เกษตรกรปลูกกันมาแต่ดั้งเดิม จะมีลักษณะดีหลายอย่าง เช่น มีขนาดผลค่อนข้างโต และทนทานต่อสภาพอากาศแล้งได้ดี แต่ในวงการอุตสาหกรรมมะพร้าวในปัจจุบันได้พัฒนาทางด้านคุณภาพมะพร้าวมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณเปอร์เซ็นต์นํ้ามัน ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่รับผิดชอบด้านวิจัยและพัฒนามะพร้าวได้ผลิตมะพร้าวพันธุ์ลูกผสม ซึ่งได้ผ่านการรับรองพันธุ์ออกมาแล้ว 2 พันธุ์ ดังนี้
2012-04-24
4,240
การป้องกันแมลงดำหนามมะพร้าวสายพันธุ์ใหม่(Coconut hispine beetle)
แมลงดำหนามมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญชนิดหนึ่ง แม้ว่าในประเทศไทยจะเคยพบมาก่อนแต่เป็นคนละชนิดกับที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงในปัจจุบัน แมลงดำหนามที่เคยพบมาก่อน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Plesispa reichei Chapuis หรือ P. sispinae ซึ่งเข้าทำลายหรืออาศัยอยู่ในใบอ่อนของมะพร้าวอยู่เป็นประจำ แต่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน
2012-04-24
4,904
การปลูกมะนาวในโอ่ง .. ป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม
เรื่องมะนาวราคาแพงในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นปัญหาที่ผู้บริโภครับทราบกันอยู่แล้ว รวมทั้งเกษตรกรที่ปลูกมะนาวนอกฤดูสามารถยิ้มได้ แต่ปัญหาช่วงปีที่ผ่านมาก็คือ น้ำท่วมใหญ่ ทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหาย พืชปลูกล้มตายเพราะน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้วยแล้ว ถือว่าเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยหนักพื้นที่หนึ่งก็ว่าได้
2012-04-23
10,257
วิธีแก้ปัญหาถั่วลิสงไม่ลงฝัก เมล็ดไม่เต็มทุกข้อ
ถั่วลิสง เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีเกษตรกรนิยมปลูกกันมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ แต่ละปีจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ผลผลิตที่ดี เกษตรกรสามารถปลูกได้ทุกฤดู จึงทำให้พื้นที่ในการปลูกถั่วลิสงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บางพื้นที่มีสภาพดินอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกแล้วให้ผลผลิตที่ดี แต่บางผลผลิตก็ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาเมล็ดถั่วลิสงไม่ลงฝักหรือเมล็ดไม่เต็มทุกข้อ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆหลายปัจจัย ซึ่งคุณปั่น รู้คิด เกษตรกรบ้านทรายกาด ม. 6 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบกับสภาพปัญหาดังกล่าว และต้องหาวิธีแก้ไขอยู่นานกว่าจะค้นพบวิธีขจัดปัญหาดังกล่าวไปได้ จึงอยากเผยแพร่วิธีแก้ปัญหาถั่วลิสงไม่ลงฝักไว้ให้เป็นวิทยาทานแก่เพื่อนร่วมอาชีพ ผ่านรายการของทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ไว้ดังนี้
2012-04-23
17,074
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
32.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
32.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
31.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.64 บาท
ดีเซล
29.84 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 ม.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
48.00
1.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
48.00
1.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
52.00
3.00