ข้อมูลเกษตร
ข้าวเจ๊กเชย
ข้าวเจ๊กเชย เป็นข้าวเสาไห้พันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมเมื่อครั้งอดีต เป็นข้าวเจ้าที่มีอมิโลสสูงและถือได้ว่าดีที่สุดในข้าวพันธุ์เสาไห้ มีบันทึกเกี่ยวกับข้าวพันธุ์นี้ไว้ว่าเป็นข้าวที่พ่อค้าชาวจีน ซึ่งทำการค้าข้าวขึ้นล่องเรือระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก มีชื่อว่า "เจ๊กใช้" เป็นผู้รวบรวมข้าวส่งโรงสีแถบ จ.สระบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร ได้นำพันธุ์ข้าวลักษณะดีจาก จ.นครสวรรค์ มาให้เกษตรกรปลูกที่ อ.เสาไห้ ภายหลังจากทำการสีออกมาพบว่า เป็นข้าวคุณภาพดี เมล็ดยาวน้ำหนักดี หุงขึ้นหม้อ และนุ่ม เมื่อเย็นแล้วไม่บูดง่าย ทำให้กลายเป็นที่นิยมของชาวเสาไห้ จนมีการเรียกชื่อพันธุ์ข้าว ตามชื่อพ่อค้าที่นำมา แต่ได้เพี้ยนมาเป็น "เจ๊กเชย" ในเวลาต่อมา
2012-12-18
9,612
ข้าวเหนียว กข6
ข้าวเหนียว ถือว่าเป็นพันธุ์ข้าวอีกสายพันธุ์หนึ่ง ที่พื้นที่อิสานรวมถึงพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้นิยมปลูกกันโดยแพร่หลาย โดยส่วนมากจะนิยมปลูกไว้กินกันครัวเรือนเพราะคนแถบภูมิภาคนี้นิยมบริโภคข้าวเหนียวเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เหลือบางส่วนถึงจะทำการขาย หรือในบางรายหรือบางจังหวัดก็ทำนาข้าวเหนียวเพื่อขายโดยเฉพาะ ข้าวเหนียวถือว่าเป็นอาหารประจำถิ่นของคนอิสานหากนึกถึงคนอิสานคงอดไม่ได้ที่จะคิกถึงข้าวเหนียว หรือที่คนส่วนใหญ่ เรียกว่า "ลูกข้าวเหนียว"
2012-12-18
12,858
กลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่(ชมรมรักษ์ธรรมชาติ)
กลุ่มเกษตรทำนานาโส่เกิดขึ้นเนื่องด้วยเกษตรกรในพื้นที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิตทางการเกษตรให้เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนที่มีการผลิตหลากหลายและไม่ใช้สารเคมี สร้างกระบวนการกลุ่มเพื่อการเรียนรู้สู่การแก้ไขปัญหาของชุมชน เป็นการพึ่งพาตัวเองในขั้นต้นรวมถึงเป็นการช่วยเหลือกันของเกษตรกรในพื้นที่จากการรวมตัวกันตั้งแต่ในอตีดจนถึงปัจจุบัน กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ มีอายุในการก่อตั้ง 36 ปี ตั้งแต่ปี 2519 - 2555 ตั้งอยู่เลขที่.57 หมู่ที่.2 บ้าน.โสกขุมปูน ตำบล.นาโส่ อำเภอ.กุดชุม จังหวัด.ยโสธร รหัสไปรษณีย์.35140
2012-12-18
13,749
เทคนิคการจัดการแมลงศัตรูไม้ผลด้วยเครื่องดูดแมลง
เกษตรกรท่านใดที่ปวดหัวกับเรื่องแมลงที่มารบกวนในสวนผลไม้ แมลงที่มาทำลายไม้ผล วันนี้ คุณอานนท์ จั่นเพชร เกษตรกรอำเภอวิหารแดง จ. สระบุจะมาแนะนำนวัตกรรมใหม่ๆที่เกษตรกรเองทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมากมาย และรับรองว่าคุ้มเกินคุ้มจริงๆ กับการประยุกต์ใช้พัดลมดูดอากาศในสวนไม้ผลนั่นเอง
2012-12-18
2,782
ตออ้อยแคระแกรน (Ratoon stunting disease)
อาการตออ้อยแคระแกรนในแปลงโตไม่สม่ำเสมอ ผลผลิตลดลง 20-40% อ้อยเหี่ยวง่ายถ้านำลำอ้อยที่เป็นโรคมาผ่าตามยาวจะมีรอยขีดสั้น ๆ หรือจุดสีแดงบริเวณฐานของข้อเห็นชัดในพันธุ์ NCO 310 โรคนี้รุนแรงในอ้อยตอและสภาพแห้งแล้งขาดน้ำในเขตน้ำฝน
2012-12-18
1,593
ฮอร์โมนหญ้าแฝก ปรับปรุงดิน บำรุงพืช
\"หญ้าแฝก\" พืชมหัศจรรย์ อุ้มน้ำฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ทุกส่วนของลำต้นเกษตรกรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะป็นในแง่ของการจัดการน้ำ การบำรุงดินหรือแม้แต่นำมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช เนื่องจากต้นหญ้าแฝกมีธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมากมาย การนำหญ้าแฝกมาผ่านกระบวนการหมักและย่อยสลายแล้วจะทำให้ได้ปุ๋ยที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับฮอร์โมนที่ใช้ในการกระตุ้นการเติบโตของพืชได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2012-12-18
3,776
อ้อยพันธุ์ สอน.11(เค 92-213)
ทนแล้งดี เหมาะสำหรับดินร่วนเหนียวที่มีการระบายน้ำดี ควรปลูกในเขตชลประทาน ต้านทานโรค ใบขาว-MR ใบจุดสีเหลือง-HS เหี่ยวเน่าแดง-MR ต้านทานหนอนเจาะลำต้น-MR และแมลงหวี่ขาวอ้อย-HS
2012-12-18
3,125
อ้อยพันธุ์ สอน.4(เค 88-65)
มักหักล้ม ทนแล้งปานกลาง เหมาะสำหรับดินร่วน ดินร่วนทราย ต้านทานโรคขาดกำมะถัน-R ใบขาว-S ใบจุดสีเหลือง-S แส้ดำ-R ต้านทาน หนอนเจาะลำต้น-R
2012-12-18
1,728
อ้อยพันธุ์ สอน.10(เค 92-80)
หักล้มง่าย ทนแล้งดี เหมาะสำหรับดินร่วน ดินร่วนทราย ต้านทานโรคใบขาว-MR ใบจุดสีเหลือง-S ยอดบิดหรือพกกระบอง -S เหี่ยวเน่าแดง-MR ต้านทานหนอนเจาะลำต้น-MR และ แมลงหวี่ขาวอ้อย-MR
2012-12-18
2,847
ตั๊กแตนโลกัสต้า (Locusta Locust)
เป็นตั๊กแตนที่สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว การทำลายรุนแรงและมักเคลื่อนย้ายเป็นฝูง ทำความเสียหายพืชผลได้ถึง 100% ในบริเวณที่ตั๊กแตนฝูงนี้ผ่านไป สำหรับตัวเต็มวัยจะบินเคลื่อนย้ายรวมกันเป็นฝูงขยายวงกว้างออกไป เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะระบาดรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้าวโพดและข้าวฟ่างที่ปลูกใกล้เคียงกับแปลงนา
2012-12-17
3,444
ตั๊กแตนปาทังก้า (Bombay Locust)
ตั้งแตนตั้งแต่วัย 4-ตัวเต็มวัย จะกัดกินใบข้าวโพดและต้นข้าวโพด ตั้งแต่เริ่มงอกจนออกดอกและติดฝัก โดยเฉพาะข้าวโพดที่มีอายุระหว่าง 40-55 วัน เป็นช่วงอันตรายที่สุดหากถูกกัดกินจนได้รับความเสียหายจะมีผลกระทบต่อผลผลิต เพราะช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่กำลังสร้างเมล็ด ซึ่งจะทำให้การติดเมล็ดลดลงและเมล็ดลีบ
2012-12-17
4,915
ตั๊กแตนโลกัสต้า (Oriental migratoria locust)
ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกัดกินใบอ้อยและพืชตระกูลหญ้า โดยเริ่มกัดกินจากใบแก่เหลือแต่ก้านกลางใบ
2012-12-17
2,230
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
32.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
33.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
31.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.94 บาท
ดีเซล
29.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.96 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ม.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
52.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
53.00
6.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
53.00
6.00