ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(265 เรื่อง)
ปุ๋ยหมักจากปลาหรือน้ำหมักจากปลา กลายเป็นที่กล่าวขานถึงกันในหมู่เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์มานานหลายปี ด้วยคุณสมบัติเข้มข้นที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่พืชจำเป็นต้องใช้ในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต ทำให้พืชงอกงาม แข็งแรง ขั้วผลเหนียว ติดผลดกขึ้น(เห็นผลชัดเจนในไม้ผล) นอกจากนี้ยังเป็นการนำเอาวัตถุดิบ เช่น ปลาเล็กปลาน้อย หรือ เศษเหลือจากการทำปลาที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทางการเกษตร จนสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ในขณะที่ดินปลูกกลับมามีชีวิตและทำให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่หรือติดผลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อใช้เป็นประจำสม่ำเสมอ
3 พฤศจิกายน 2558
4,703
เทคนิคการทำยูเรียธรรมชาติ เพื่อเร่งการแตกยอด-กระตุ้นการเจริญเติบโต เป็นสูตรพื้นฐานที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยทั่วไปที่คุณสมศักดิ์ได้นำมาปรับใช้กับพืชปลูก เพื่อลดต้นทนจากการพึ่งพาสารเคมีลง และ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองและผู้บริโภคด้วย ด้วยประสบการณ์ที่พบวาการใช้ปุ๋ยหรืสารเคมีมากเข้า ยิ่งทำให้ร่างกาย สภาพแวดล้อม ดินและพืชปลูกแย่ลง จนประสบกับปัญหาเรื่องพืชโตช้าและให้ผลผลิตน้อย ทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจว่า ยูเรียนั้นมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่แล้วตามธรรมชาติ จึงได้นำมาใช้จนให้ผมสำเร็จ ดังรายละเอียดที่ะบอกกล่าว ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
3,842
3 พฤศจิกายน 2558
13,602
ทุกวันนี้ปัจจัยที่กระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรมากที่สุดคือ ค่าปุ๋ยเคมีและสารเคมี คิดเป็นต้นทุนมากกว่า 40% ของต้นทุนทั้งหมด และอีก 30% เป็นค่าแรงงาน ถึงแม้ว่าปัจจุบันราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาปุ๋ยเคมีก็ยังไม่ได้ปรับลดตามลงไป ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งศึกษาพิจารณาเรื่องราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับราคาน้ำมัน แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะออกมาในทิศทางใดและเมื่อไร ทั้งนี้ เกษตรกรควรต้องพึ่งพาตนเองในการลดต้นทุน ซึ่งแนวทางหนึ่งคือลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีหันมาพึ่งพาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถผลิตได้จากวัสดุเหลือใช้ในไร่นานั่นเอง
3 พฤศจิกายน 2558
3,288
มูลค้างคาวเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณธาตุอาหารพืชมากที่สุดเมื่อเทียบกับปุ๋ยคอกที่ได้มูลสัตว์โดยทั่วไป มูลค้างคาวนี้ได้จากการสะสมของมูลค้างคาวภายในถ้ำหินปูน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในเขตร้อนชื้น และมีฝนตกชุก เช่น หมู่เกาะนิวกินี เกาะนิวไอร์แลนด์ เกาะบอร์เนียว หมู่เกาะฟิลิปปินส์ ในประเทศไทยจะพบมูลค้างคาวในถ้ำแถบจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ พังงา กาญจนบุรี ชัยนาท ลำปาง และลำพูน เป็นต้น ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยมูลค้างคาวจะแตกต่างกันออกไป ถ้ามีการชะล้างมาก จะเหลือธาตุอาหารอยู่น้อย นอกจากในมูลค้างคาวจะมีไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในปริมาณมากแล้ว ยังมีธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถันในปริมาณสูงด้วย โดยมี CaO, MgO และ SO3 ประมาณ 7.5, 0.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนใหญ่แล้วปุ๋ยจะมีสภาพเป็นกรด
3 พฤศจิกายน 2558
20,097
คุณประยงค์ ใจเป็น ทำการเกษตรผสมผสานในพื้นที่อย่างจริงจังมีการเลี้ยงสัตว์ ควบคู่ไปกับการปลูกพืชเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเป็นกิจกรรมหลักโดยในปัจจุบันปลูกพืชผัก ทำนา ในพื้นที่ 20 ไร่ เลี้ยงสุกร 62 ตัว ไก่พื้นเมือง 230 ตัวเลี้ยงปลา 75,000 ตัวโดยได้ใช้ผลพลอยได้จากกิจกรรมต่างๆ และภูมิปัญญาชาวบ้าน ดำเนินการเป็นกิจกรรมรอง และสัมพันธ์เกื้อกูลกัน เช่น การใช้สมุนไพร ในการถ่ายพยาธิ และจัดการสุขภาพไก่พื้นเมือง และสุกร การใช้ผลพลอยได้ในฟาร์มมาหมักเป็นสารสกัดชีวภาพเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ และการทำปุ๋ยปลูกพืช การใช้แกลบ ฟางข้าว และใบไม้เติมลงในบ่อมูลสุกรเพื่อลดมลภาวะจากกลิ่น แล้วตักขึ้นมาตากแห้งผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังทำการพัฒนาที่ดินจากทุ่งนาเป็นสวนและป่าไม้เพื่อรักษาความสมดุลย์ของดินและน้ำ
3 พฤศจิกายน 2558
6,001
การทำการเกษตร ปัญหาหลักที่เกษตรต้องประสบพบเจอ คือปัญหาเรื่องของราคา และผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ว่าจะในด้านของสุขภาพของเกษตรกรเอง และสารตกค้างในพืชผัก ซึ่งเป็นผลเสียต่อผู้บริโภค คุณอรชัญ พันธ์วิไล เกษตรกรบ้านเขวา ต. ละลาย อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่เล็งเห็นถึงผลเสียของการใช้ปุ๋ยเคมี จึงได้คิดค้นและทดลอง ทำน้ำหมักจากพืชที่ตนปลูก จนได้น้ำหมักพืชสีเขียว ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตพืช ซึ่งสามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิด และเป็นการลดต้นทุนในการใช้สารเคมี และมีสุขภาพดี แข็งแรง ทั้งตัวเกษตรกรเอง และผู้บริโภค
3 พฤศจิกายน 2558
18,183
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด พบกับคุณธงชัย ก้อนทอง เกษตรกรเจ้าของฟาร์มไส้เดือน"สีทองฟาร์ม" ม.16 บ้านสนามชัย ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ซึ่งกระบวนการเลี้ยงไส้เดือนในแบบฉบับของคุณธงชัยจะมีความแตกต่างไปจากการเลี้ยงไส้เดือนจากฟาร์มอื่นๆ กล่าวคือ คุณธงชัยจะเลี้ยงไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกันไนท์คลอเรอร์ซึ่งมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีและภายในบ่อซีเมนต์ที่ใช้เลี้ยงจะไม่ต่อท่อระบายน้ำเพื่อเก็บเอาน้ำมูลไส้เดือน(ฉี่ไส้เดือน)เอาไปใช้ประโยชน์ แต่จะเน้นการผลิตมูลไส้เดือนดินให้มีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งมูลไส้เดือนที่ได้ก็จะสามารถนำไปผลิตเป็นน้ำสกัดมูลไส้เดือนคุณภาพสูงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3 พฤศจิกายน 2558
5,829
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท