ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(265 เรื่อง)
คุณณรงค์ กิ่งแก้ว เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ลดการพึ่งพาสารเคมี ได้คิดค้น และนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำมาผลิตเป็นปุ๋ยน้ำหมักจากนมวัว เพื่อเป็นฮอร์โมนสามารถนำไปใช้กับพืชผักสวนครัว ไม่ทำลายชีวิตและสิ่งแวดล้อม และน้ำหมักสูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมตามสถานที่ต่างๆ และ คิดค้นขึ้นเองจากภูมิความรู้ที่มี โดยเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆ ขึ้นใช้กับพืชแต่ละชนิดที่ปลูกอยู่ในท้องถิ่น อาทิ เช่น ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยคอกหมัก สารสกัดสมุนไพรสูตรต่างๆ ฮอร์โมนพืช ฮอร์โมนสูตรขยายขนาดทางข้างของพืช ฮอร์โมนสูตรขยายขนาดทางยาวของพืช และ ฮอร์โมนนมเหลือง เป็นต้น ซึ่งได้แนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมักพืชสดใช้บำรุงต้นและดิน เร่งการเจริญเติบโตของพืช ไว้ดังนี้
23 พฤศจิกายน 2558
4,942
การทำเกษตรแบบพอเพียง ผู้ที่พอเพียงจะไม่หยุดเพียงแค่ข้อมูลที่ได้มา นั่นหมายถึงเกษตรกรท่านนั้นจะต้องมีวิวัฒนาการ แสวงหาความรู้ใหม่ๆมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ให้อยู่ในความเพียงพอและสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตอีกด้วย ดั่งข้อมูลการลงพื้นที่ของทีมงาน FARMER สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ได้พบกับคุณสุกัญญา เจริญพร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนชาวนาอาณาจักรโยนกล้านนา (ร.ร.ชาวนาป่าสักน้อย) ต.ป่าสักน้อย อ.เชียงแสน จ.เชียงรายได้เผยสูตรน้ำฝาถังเพิ่มพลังพืชให้กับทีมงานฯ ซึ่งน้ำฝาถังคือ น้ำใสๆที่เกาะอยู่ใต้ฝาถังน้ำหมักชีวภาพต่างๆที่เกษตรกรหมักไว้เพื่อใช้ทำฮอร์โมนหรือปุ๋ยน้ำชีวภาพ จะเป็นน้ำหมักชีวภาพสูตรไหนก็ได้ ซึ่งวิธีการเก็บน้ำฝาถังและการนำไปใช้ มีวิธีการ ดังนี้
23 พฤศจิกายน 2558
2,797
23 พฤศจิกายน 2558
9,107
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
33.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
33.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
31.44 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท