ไม้ผล
(1,043 เรื่อง)
การบังคับส้มเขียวหวานให้ออกดอกและติดผลนอกฤดูด้วยวิธีการบังคับน้ำเป็นวิธีการที่ทำง่ายไม่ยุ่งยาก ทั้งยังสามารถกำหนดวัน เวลา ที่จะจำหน่ายผลผลิตได้แน่นอน และผลผลิตที่ได้จะออกมาพร้อมๆ กันและมีจำนวนมากพอป้อนส่งตลาดได้อีกด้วย โดยเฉพาะส้มเขียวหวานที่ปลูกแบบยกร่องนั้น สามารถควบคุมให้ติดดอกออกผลได้ตามเวลาที่ต้องการ เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้ำได้ง่าย โดยคอยสังเกตต้นส้มเขียวหวานขณะที่มีใบแก่ครบทุกต้นแล้วจึงค่อยทำการ งดน้ำ แต่ถ้ายังมีใบอ่อนจะส่งผลกระทบต่อระบบราก ทำให้ระบบรากต้องดูดน้ำและธาตุอาหารเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปเลี้ยงใบอ่อนที่กำลังเจริญเติบโต สำหรับระยะออกดอกไปจนถึงเก็บผลผลิตของส้มเขียวหวานโดยเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง 9-10 เดือน ดังนั้นในการทำนอกฤดูจึงควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานให้ดี เพื่อให้ผลผลิตมีออกมาตามเวลาที่กำหนดหรือออกมาในช่วงเวลาที่มีราคาสูง
4 มิถุนายน 2556
27,238
มะละกอฮอลแลนด์ จัดเป็นไม้ผลที่เกษตรกรนิยมปลูกไม่น้อย ทั้งนี้เพราะเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว ผู้ปลูกสามารถปลูกแซมในพืชหลักก่อนให้ผลผลิตหรือปลูกเป็นพืชหลักเพื่อจำหน่ายผลผลิตได้โดยตรง ซึ่งการเตรียมต้นกล้ามะละกอให้แข็งแรงก่อนแล้วจึงย้ายปลูกลงแปลงปลูก เป็นวิธีการที่เหมาะกว่าการหยอดเมล็ดมะละกอลงแปลงปลูกโดยตรง ซึ่งหากการเตรียมต้นกล้ามะละกอไม่ดี อาจส่งผลเสียหลายประการตามมา ดังนั้นเกษตรกรสามารถใช้เทคนิคที่ทำให้เมล็ดพันธุ์เจริญเติบโตพร้อมเพรียงและได้คุณภาพง่ายๆ คุณภาสกร เขียวขจี เกษตรกรจากตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมระดับเขต 3 ภาคตะวันออกได้แนะเทคนิคการผลิตมะละกอฮอลแลนด์ให้ได้คุณภาพผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี
4 มิถุนายน 2556
671
"ส้มโอ" จัดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป เพราะส้มโอมีรสชาติที่หวาน อร่อย อมเปรี้ยวนิดๆ และมีราคาค่อนข้างสูงพอสมควร ขึ้นอยู่กับลักษณะพันธุ์และความต้องการของตลาด ซึ่งในบางพื้นที่ก็จะขายเป็นกิโลกรัม ๆ ละ 20-30 บาท แต่บางที่ก็จะขายเป็นผลประมาณ 2 ผล หรือ 3 ผลต่อ 100 บาท ตามมาตรฐานที่กำหนดกันในแต่ละพื้นที่ และข้อดีของส้มโออีกอยางหนึ่งที่จูงใจให้ชาวสวนนิยมปลูกกัน ก็คือเป็นผลไม้ที่จะยืดอายุการเก็บเกี่ยวได้พอสมควรหากว่ายังไม่พร้อมที่จะจำหน่ายหรือถึงแม้ว่าเก็บเกี่ยวแล้ว แต่ยังจำหน่ายไม่หมดก็ยังสามารถเก็บไว้ได้อีกหลายวัน โดยไม่เสียหายเหมือนผลไม้ชนิดอื่น แต่การผลิตส้มโอก็ใช่ว่าจะง่ายดายและประสบผลสำเร็จทุกรายเสมอไป เพราะส้มโอก็มีโรคแมลงศัตรูพืชรบกวนอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะโรครากเน่า-โคนเน่า และอื่นๆ อีกมากมาย
3 มิถุนายน 2556
49,060
คุณทวี สีด่อน เกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ภาคกลาง จ.นนทบุรี มีความชำนาญเกี่ยวกับการผลิตลำไยอินทรีย์ ที่สามารถกระตุ้นลำไยให้ออกผลนอกฤดูได้ถึง 3 ครั้งต่อปี โดยไม่พึ่งพาสารเคมี ทำให้มีผลผลิตป้อนตลาดทั้งปี ทั้งยังขายได้ในราคาดีไม่มีตก เนื่องจากผลผลิตมีคุณภาพดีและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จากการลงพื้นที่ของทีมงาน Farmer Info จ.สระบุรีทำให้ทราบถึงเทคนิคในการผลิตลำไยนอกฤดูแบบไม่ใช่สารเคมี ซศึ่งคุณทวี ยินดีให้ข้อมูลโดยไม่มีการปิดบังว่าเคล็ดลับ อยู่ที่การใช้ฮอร์โมนหอยเชอรี่ฉีดพ่นเพื่อเรียก/เร่งดอก หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดแต่งกิ่งเสร็จสิ้น ตามกรรมวิธีการผลิตฮอร์โมนและการนำไปใช้ดังนี้
27 พฤษภาคม 2556
6,986
\"องุ่น\" ไม่ใช่พืชเขตร้อน แต่สามารถนำมาปลูกและปรับปรุงพันธุ์จนให้ผลผลิตได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย และจะมีการเจริญเติบโตดี ถ้าได้รับการตัดแต่งกิ่งที่เหมาะสมก็สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดปีเช่นเดียวกับองุ่นที่ปลูกในเขตหนาว และสามารถบังคับให้ผลองุ่นแก่พร้อมเก็บเกี่ยวในฤดูใดของปีก็ได้เช่นกัน จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณบุญศิริ ศิริวัฒน์ เจ้าของไร่องุ่นศิริวัฒน์นั้น คุณบุญศิริ ได้แนะวิธีการบังคับให้องุ่นออกผลตลอดทั้งปี และได้แนะวิธีการบังคับให้องุ่นออกผลในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยวิธีการง่ายๆ ที่สำคัญสามารถเพิ่มราคาการขายขององุ่นได้ดีอีกด้วย
27 พฤษภาคม 2556
44,141
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
29.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.99 บาท
ดีเซล
27.84 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.86 บาท