ไม้ผล
(1,048 เรื่อง)
13 มิถุนายน 2556
4,655
12 มิถุนายน 2556
10,382
ลองกองเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของภาคใต้ ด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จึงทำให้ลองกองเป็นผลไม้เลื่องชื่อของภาคใต้ โดยเฉพาะลองกองตันหยงมัส แต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินใต้บวกกับสภาพแวดล้อมเป็นใจ และเกษตรกรนิยมปลูกกันมาก จึงทำให้มีปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำเป็นประจำทุกปีเมื่อถึงช่วงเวลาที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เพื่อเลี้ยงปัญหาด้านราคาดังกล่าว เกษตรกรผู้มีหัวคิดก้าวหน้าอย่างคุณดำรง ทันนาเขตต์ เกษตรกรผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสานแห่งบ้านส้านแดง ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร ได้คิดหาวิธีที่จะช่วยกระตุ้นให้ลองกองมีผลผลิตนอกฤดู โดยไม่พึ่งสารเคมี ด้วยการใช้ปุ๋ยหมักแคลเซี่ยมกระตุ้นให้ลองกองเกิดดอกและมีผลผลิต ก่อนฤดูกาลปกติได้สำเร็จ ตามวิธีการดังต่อไปนี้
11 มิถุนายน 2556
7,680
การบังคับส้มเขียวหวานให้ออกดอกและติดผลนอกฤดูด้วยวิธีการบังคับน้ำเป็นวิธีการที่ทำง่ายไม่ยุ่งยาก ทั้งยังสามารถกำหนดวัน เวลา ที่จะจำหน่ายผลผลิตได้แน่นอน และผลผลิตที่ได้จะออกมาพร้อมๆ กันและมีจำนวนมากพอป้อนส่งตลาดได้อีกด้วย โดยเฉพาะส้มเขียวหวานที่ปลูกแบบยกร่องนั้น สามารถควบคุมให้ติดดอกออกผลได้ตามเวลาที่ต้องการ เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้ำได้ง่าย โดยคอยสังเกตต้นส้มเขียวหวานขณะที่มีใบแก่ครบทุกต้นแล้วจึงค่อยทำการ งดน้ำ แต่ถ้ายังมีใบอ่อนจะส่งผลกระทบต่อระบบราก ทำให้ระบบรากต้องดูดน้ำและธาตุอาหารเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปเลี้ยงใบอ่อนที่กำลังเจริญเติบโต สำหรับระยะออกดอกไปจนถึงเก็บผลผลิตของส้มเขียวหวานโดยเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง 9-10 เดือน ดังนั้นในการทำนอกฤดูจึงควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานให้ดี เพื่อให้ผลผลิตมีออกมาตามเวลาที่กำหนดหรือออกมาในช่วงเวลาที่มีราคาสูง
4 มิถุนายน 2556
27,656
มะละกอฮอลแลนด์ จัดเป็นไม้ผลที่เกษตรกรนิยมปลูกไม่น้อย ทั้งนี้เพราะเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว ผู้ปลูกสามารถปลูกแซมในพืชหลักก่อนให้ผลผลิตหรือปลูกเป็นพืชหลักเพื่อจำหน่ายผลผลิตได้โดยตรง ซึ่งการเตรียมต้นกล้ามะละกอให้แข็งแรงก่อนแล้วจึงย้ายปลูกลงแปลงปลูก เป็นวิธีการที่เหมาะกว่าการหยอดเมล็ดมะละกอลงแปลงปลูกโดยตรง ซึ่งหากการเตรียมต้นกล้ามะละกอไม่ดี อาจส่งผลเสียหลายประการตามมา ดังนั้นเกษตรกรสามารถใช้เทคนิคที่ทำให้เมล็ดพันธุ์เจริญเติบโตพร้อมเพรียงและได้คุณภาพง่ายๆ คุณภาสกร เขียวขจี เกษตรกรจากตําบลหนองคันทรง อําเภอเมืองตราด เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมระดับเขต 3 ภาคตะวันออกได้แนะเทคนิคการผลิตมะละกอฮอลแลนด์ให้ได้คุณภาพผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี
4 มิถุนายน 2556
790
"ส้มโอ" จัดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป เพราะส้มโอมีรสชาติที่หวาน อร่อย อมเปรี้ยวนิดๆ และมีราคาค่อนข้างสูงพอสมควร ขึ้นอยู่กับลักษณะพันธุ์และความต้องการของตลาด ซึ่งในบางพื้นที่ก็จะขายเป็นกิโลกรัม ๆ ละ 20-30 บาท แต่บางที่ก็จะขายเป็นผลประมาณ 2 ผล หรือ 3 ผลต่อ 100 บาท ตามมาตรฐานที่กำหนดกันในแต่ละพื้นที่ และข้อดีของส้มโออีกอยางหนึ่งที่จูงใจให้ชาวสวนนิยมปลูกกัน ก็คือเป็นผลไม้ที่จะยืดอายุการเก็บเกี่ยวได้พอสมควรหากว่ายังไม่พร้อมที่จะจำหน่ายหรือถึงแม้ว่าเก็บเกี่ยวแล้ว แต่ยังจำหน่ายไม่หมดก็ยังสามารถเก็บไว้ได้อีกหลายวัน โดยไม่เสียหายเหมือนผลไม้ชนิดอื่น แต่การผลิตส้มโอก็ใช่ว่าจะง่ายดายและประสบผลสำเร็จทุกรายเสมอไป เพราะส้มโอก็มีโรคแมลงศัตรูพืชรบกวนอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะโรครากเน่า-โคนเน่า และอื่นๆ อีกมากมาย
3 มิถุนายน 2556
49,792
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
37.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
35.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.94 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
46.16 บาท