(8,280 เรื่อง)
ปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูในนาข้าว นับเป็นปัญหาใหญ่ที่เกษตรกรต้องเร่งกำจัด และป้องกันอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว โดยเฉพาะปัญหาการระบาดของเพลี้ยต่างๆ ในนาข้าว เช่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยไฟไรแดง เพลี้ยจั๊กจั่น ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการกำจัดเพลี้ยต่างๆ แต่สำหรับคุณพรรณพิมล ปันคำ วิทยากร โรงเรียนชาวนาเกษตรยั่งยืน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ว่าเกษตรกรไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปกับสารเคมีกำจัดเพลี้ยชนิดต่างๆเราสามารถผลิตขึ้นเองได้โดยใช้น้ำคั้นสดจากสับปะรด ซึ่งสามารถนำสับปะรดตกเกรดที่เกษตรไม่ต้องการแล้ว นำมาคั้นเอาแต่น้ำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเติมส่วนผสมบางอย่างลงไป
20 มกราคม 2560
5,950
19 มกราคม 2560
11,970
ในช่วงฤดูฝน ผักสวนครัวที่เหมาะแก่การปลูกในช่วงฤดูนี้ เช่น กระเจี๊ยบ คะน้า ผักบุ้ง แต่ด้วยสภาพอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรผู้ปลูกผักสวนครัวอาจประสบปัญหาผักเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะผักบุ้ง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะเลือกวิธีการคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีก่อนการหว่าน จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้ ซึ่งโรคที่เกิดจากเชื้อราในผักบุ้ง เช่น โรคราสนิม ราแป้ง โรคเน่าคอดิน เป็นต้น แต่สำหรับคุณอุดม อภิชัย เกษตรกรผู้เป็นปราชญ์ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่า หากจะปลูกผักปลอดสารพิษเกษตรกรไม่จำเป็นต้องคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี ปัญหาโรคที่เกิดจากเชื้อราในผักบุ้งสามารถป้องกันได้โดยใช้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังนี้
13 มกราคม 2560
32,264
13 มกราคม 2560
6,406
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.39 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท