(8,231 เรื่อง)
12 กุมภาพันธ์ 2552
10,826
เจ้าอาวาสสุวรรณ ภาเวสุโย ใช้บริเวณรอบ ๆ วัดป่ายาง เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร ทั้งให้ความรู้และเปิดอบรมสำหรับคนที่สนใจ ให้ชาวบ้านได้มีรายได้เสริมอยู่ตลอดเวลา มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ และมีสหกรณ์ของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด สมาชิกกลุ่มได้ทำขึ้นเอง เน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วย มีคนแวะเวียนเยี่ยมเยียนเสมอ ทำให้วัดป่ายางเป็นที่ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้เป็นอย่างดี มีทั้งเรื่องพืช เรื่องสัตว์ เรื่องข้าว ครบครันในวันนี้ขอแนะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของวัดป่ายางจำนวน 2 เรื่อง คือ 1) การเลี้ยงปลวกและหนอนเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 2) การกำจัดหอยเชอรี่ สามารถนำไปใช้ได้ในทุกท้องที่
12 กุมภาพันธ์ 2552
7,403
ข้าววัชพืช ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ชาวนาในภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างประสบปัญหาการระบาดของข้าววัชพืชค่อนข้างรุนแรง ซึ่งข้าววัชพืชมี 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวหาง(หรือข้าวนก) ข้าวดีด(หรือข้าวเด้ง) ข้าวแดง(หรือข้าวลาย) ข้าวหางและข้าวดีด จะเจริญเติบโตได้รวดเร็ว และสูงข่มข้าวปลูกในระยะแตกกอและจะออกดอกและเมล็ดแก่ก่อนข้าวปลูก 2 สัปดาห์ แต่เมล็ดจะร่วงเกือบหมด ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ทำให้ปริมาณเมล็ดข้าวฝั่งอยู่ในดิน จะงอกปนกับข้าวปลูก ซึ่งวงจรข้าววัชพืช ที่ร่วงเมล็ดฝั่งดิน ทำให้เกิดการระบาดแพร่กระจายในวงกว้าง ชาวนาไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ในส่วนข้าวแดงหรือข้าวลาย นั้นเป็นข้าววัชพืชที่ไม่ร่วง ผลผลิตไม่เสียหาย แต่คุณภาพข้าวลดลง เพราะเมล็ดข้าวสารสีแดงปนอยู่ ทำให้ถูกตัดราคา เกวียนละ 200 – 800 บาท ตามเปอร์เซ็นของเมล็ดข้าวสารสีแดงที่อยู่ เดิมข้าววัชพืชโดยลำต้นมีสีแดง ปัจจุบันกลายพันธุ์เป็นสีเขียว และลำต้นสูงเท่าเทียมกับ ข้าวปลูก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อชาวนา ในการกำจัดในระยะเริ่มแรก
10 กุมภาพันธ์ 2552
6,711
10 กุมภาพันธ์ 2552
4,302
การเลี้ยงโคขุนโดยใช้วัสดุที่เหลือจากทางการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ กากสลัดจ์ปาล์มน้ำมัน กากปาล์มน้ำมัน ฯลฯ ซึ่งจังหวัดชุมพรมีปริมาณสิ่งเหล่านี้ที่ค่อนข้างมากหากไม่มีการนำมาพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จะก่อให้เกิดปัญหาด้านปริมาณขยะเพิ่มขึ้น และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพรจึงได้มีการนำกากสลัดจ์ปาล์ม ซึ่งเป็นผลผลิตที่ไม่ต้องการของโรงงานปาล์มน้ำมันในขบวนการสุดท้าย โดยจะใช้กากสลัดจ์ปาล์มมาเลี้ยงสัตว์ ในสภาพที่เป็นกากสลัดจ์ปาล์มสด เนื่องจากสลัดจ์ปาล์มดังกล่าวมีกลิ่นหอมสัตว์จึงชอบกินมาก การเลี้ยงโคขุนในรูปแบบของ ดาบตำรวจสมศักดิ์ เผดิม หรือพี่แอ๊ด มีอาชีพหลักคือข้าราชการตำรวจ และมีอาชีพเสริมคือการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ ต.นาทุ่ง จ.ชุมพร
10 กุมภาพันธ์ 2552
21,485
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
32.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
33.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
31.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.94 บาท
ดีเซล
29.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.96 บาท