(8,279 เรื่อง)
การทำนาปักดำในปัจจุบันหาได้น้อยเต็มที เนื่องจากมีสาเหตุหลากหลายที่ไม่เอื้ออำนวย เกษตรกรชาวนาหลายๆท่านจึงนิยมทำนาโดยการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแทน เพราะว่าใช้เวลาน้อยและสามารถทำได้ง่าย และอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำนาปักดำก็คือ ปัญหาในเรื่องของน้ำกัดเท้า เนื่องจากสภาพน้ำในนาข้าวช่วงปักดำนั้นมักจะก่อให้เกิดเชื้อโรค ก่อให้เกิดโรคผิวหนังตามมา แต่ในนาข้าวของ คุณลุงบุญชู สุขเกษม เกษตรกรชาวตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้วนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำกัดเท้าในนาข้าวช่วงปักดำ เพราะว่าคุณลุงบุญชูมีสูตรเคล็ดลับแก้น้ำกัดเท้าในนาข้าวมาใช้ด้วยวิธีการง่ายๆ
4 มิถุนายน 2553
4,735
คุณบุญเพ็ง คำเลิศ เกษตรกรบ้านนาทุ่งพัฒนา ต. สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธุ์ จ. ศรีสะเกษ ประกอบอาชีพการเกษตรมานากว่า 30 ปี ปัจจุบันได้เป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดศรีสะเกษ และยังเป็นวิทยากร บรรยายการทำการเกษตรผสมผสาน เช่น การเพาะเห็ดในโรงเรือนแบบพอเพียง การเลี้ยงปลาในบ่อดินและบ่อพลาสติก,การเลี้ยงกบ ,เลี้ยงปลาไหล และวิธีการใช้สารชีวภาพทั้งหมดปลอดสารพิษ และยังเป็นผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) นำพาลูกบ้านดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นทำการเกษตรแบบธรรมชาติ คือไม่เน้นการใช้สารเคมี ใช้หลักพึ่งพาอาศัยกัน ปัจจุบันทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชอายุสั้น ปลูกไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ในพืนที่เพียงแค่ 3 ไร่ ก็สามารถสร้างรายได้ไม่แพ้คนที่มีเนื้อที่ 30 ไร่แน่นอน
3 มิถุนายน 2553
9,895
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท