(8,262 เรื่อง)
การใช้น้ำหมักชีวภาพของเกษตรกรทุกวันนี้มีหลากหลายสูตร โดยการนำพืชผักผลไม้ และสากสัตว์มาหมักรวมกันแล้วเติมกากน้ำตาล ทำให้เกิดจุลิทรีย์จำนวนมากที่เป็นประโยชน์กับพืชจำนวนมาก จุลินทรีย์เหล่านี้จะช่วยย่อยสลายธาตุอาหารต่างๆที่อยูในพืชเมื่อถูกย่อยสลายสารต่างๆจะถูกปล่อยออกมา เช่านโปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้เร่งการเจริญและการออกดอกออกรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ทาง อาจารย์ไกลเลิศ ทวีกุล ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการวิจัย และส่งเสริมให้เกษตรได้นำไปใช้ในการปลูกข้าวอินทรีย์ที่ทางกลุ่มปลูกข้าวอิทรีย์บ้านดอนหันนำไปใช้เร่งการเจริญเติบและกระตุ้การออกรวงของข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15 กรกฎาคม 2553
5,246
ต้นก้ามปู เรียกอีกชื่อว่าต้นจามจุรี หรือต้นฉำฉา เป็นไม้โตเร็ว จัดอยู่ในพืชวงศ์เดียวกับพืชตระกูลถั่ว ประโยชน์ของการปลูกไม้โตเร็วอย่างต้นก้ามปู มีอยู่หลายด้าน เกษตรกรจะปลูกต้นก้ามปูไว้เพื่อเป็นร่มเงา ใช้เลี้ยงครั่งและเป็นเชื้อเพลิงเสียส่วนใหญ่ แต่สำหรับอ.เปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ครูเกษตรกรบ้านสันทราย ตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย มีความเห็นว่า ยังมีเกษตรกรส่วนน้อยที่ยังไม่ทราบว่า ต้นก้ามปู สามารถปลูกไว้สำหรับเป็นปุ๋ยบำรุงดินได้อย่างดี ทางศูนย์เรียนรู้ฯจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นก้ามปูสำหรับบำรุงต้นข้าวในนา โดยมีแปลงสาธิตให้กับผู้ที่สนใจศึกษา
14 กรกฎาคม 2553
6,756
การทำการเกษตรแบบอินทรีย์ จะเกิดขึ้นได้นั้นเกษตรกรต้องมีความตั้งใจจริง และไม่หวั่นไหวต่อการทำเกษตรตามยุคเทคโนโลยี ตัวอย่างเกษตรกรที่มีความตั้งใจจริง สามารถพบเห็นได้ไม่มากนัก และเกษตรกรผู้ทำเกษตรแบบอินทรีย์จะต้องสามารถถ่ายทอดให้เกษตรกรในชุมชนตนเองและเกษตรกรผู้สนใจทั่วไปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับ และเป็นการช่วยให้เกษตรมีความรู้ อยู่แบบพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้ด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้าง “การยอมรับ”ให้กับเกษตรกรผู้มีความตั้งใจจริง และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารเรื่ององค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านให้เกษตรกรผู้สนใจทั่วไปได้นำไปปฏิบัติและนำไปเป็นตัวอย่าง ทางทีมงาน เจ้าที่ Farmer info จึงได้เดินทางไปพบกับเกษตรกรผู้เป็นต้นแบบ ในพื้นที่ของบ้านก๊อ ต.เชี่ยงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ที่นี่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในพื้นที่ และเป็นจุดเรียนรู้ที่ชื่อว่า บ้านพอเพียง เกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาดูงานได้ จึงมีภูมิปัญญาที่น่าสนใจสำหรับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ที่บ้านชีวภาพ หมู่บ้านบ้านก๊อ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเข้าร่วมอบรมการทำเกษตรแบบอินทรีย์จากโรงเรียนชาวนาศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และได้ร่วมสร้างบุคลากรเกษตรอินทรีย์ โดยเป็นวิทยากรให้กับศูนย์เรียนรู้ครูเกษตร บ้านสันปูเลย ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ในบ้านชีวภาพแห่งนี้ ไม่ใช้ศูนย์เรียนรู้ขนาดใหญ่ และเป็นการทำเกษตรแบบพอเพียง ยึดหลักชีวภาพแบบครัวเรือน มีคุณสวัสดิ์ ต๊ะมา เป็นเจ้าของบ้าน ที่พร้อมให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ให้กับทุกๆคนที่ได้เข้าไปสัมผัสบ้านชีวภาพแห่งนี้
14 กรกฎาคม 2553
5,994
ผึ้ง จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นแมลงชนิดหนึ่งอาศัยรวมกันอยู่เป็นฝูง โดยส่วนใหญ่จะออกหาอาหารเป็นน้ำหวานจากเกสรของดอกไม้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชในการผสมพันธุ์ ผึ้งทำงานกันเป็นระบบ มีผึ้งนางพญาเป็นหัวหน้าใหญ่ ในอดีตมนุษย์จะหาน้ำผึ้งจากในป่า แต่ปัจจุบันมนุษย์สามารถเลี้ยงผึ้ง เพื่อบริโภคได้ ทั้งน้ำผึ้งสด เกสรผึ้ง นมผึ้ง เป็นต้น เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาการถูกรุกรานจากตัวต่อ ที่มักจะมุดลอดเข้าไปตามช่องทางเข้าออกของผึ้งงาน แล้วเข้าไปกัดกินตัวอ่อนในรังผึ้ง ตัวต่อแค่ตัว เดียวก็สามารถทำให้เกิดความเสียหายทั้งรังได้ วันนี้ขอแนะนำวิธีการกำจัดตัวต่อด้วยเหยื่อล่อน้ำหวาน ของคุณประสงค์ นาวาจะ เจ้าของสวนผึ้งประสงค์ฟาร์ม บ้านสันกอเหียง ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
14 กรกฎาคม 2553
2,884
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
35.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.64 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
45.66 บาท