(8,279 เรื่อง)
การทำนาถือว่าเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรชาวไทย ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลจนถึงปัจจุบัน ถ้าท่านใดได้อ่านหนังสือเรื่องวิวัฒนาการของการทำนา จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยที่ผ่านมาชาวนาเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวนาในสมัยนั้นมาเป็นแนวคิดในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าแนวคิดนี้อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับเกษตรกรสมัยใหม่ เพราะมันเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก แต่ปัจจุบันเกษตรกรชาวนาหลายท่านเริ่มนำมาใช้และทำให้มีผลผลิตดี ลดต้นทุนในการผลิต และนี่เป็นที่มาของเรื่องราวดีๆที่จะนำเสนอท่านในครั้งนี้ครับ
15 สิงหาคม 2553
5,447
ช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรก็เริ่มที่จะปลูกข้าวแล้ว ถ้าจะเอ่ยถึงเรื่องปุ๋ยบำรุงนาข้าว ก็ต้องสูตรโบกาชิเพื่อใส่นาข้าว ของคุณลุงบำรุง คะโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง ซึ่งได้รับรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร มีความรู้ความสามารถจากการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วลงมือปฏิบัติจริงจนประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรม และเป็นผู้นำพาชาวบ้านทั้งตำบลให้รู้จักการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง และหันมาทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่งคุณลุงแนะนำการทำปุ๋ยหมักเร่งด่วนโบกาชิอย่างง่าย ด้วยวิธีง่ายๆ
13 สิงหาคม 2553
1,945
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท