(8,250 เรื่อง)
คุณลุงบุญลือ เต้าแก้ว เกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้มีการถ่ายทอดวิธีการทำน้ำหมักสูตรต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจนำไปปฏิบัติเพื่อลดต้นทุนในการทำการเกษตรของตนเอง โดยจะสอนวิธีการหมัก การทำหมดทุกสูตรที่ผู้ที่สนใจต้องการทราบ และมีจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการนำไปใช้อีกด้วย ในราคาย่อมเยาว์ และคุณลุงบุญลือได้เล่าให้ฟังว่า มีการวางแผนเพื่อ การพัฒนางานด้านการเกษตรในอนาคต คือ 1.ต้องการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ให้แก่คนในชุมชนและขยายผลไปสู่ระดับตำบลและจังหวัดต่อไป 2.ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการเพื่อรับการสนับสนุนในการทำการเกษตรเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นพร้อมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนด้วยความเต็มใจ 3.ต้องการจัดการให้เกิดการร่วมกลุ่มในชุมชน ให้เป็นกลุ่มทางการเกษตรเพื่อให้เกิดความสามัคคีและความเข็มแข็งในการทำการเกษตร โดยต้องการจัดตั้งเป็นกลุ่มไม้ผล กลุ่มนาข้าว และกลุ่มพืชผัก เพื่อที่จะสามารถกำหนดราคาและต่อยอดไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืนได้ต่อไป
30 ธันวาคม 2553
7,279
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
42.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
42.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
41.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.84 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
40.36 บาท