(8,280 เรื่อง)
จากการลงพื้นที่บ้านกระโดน ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น.เพื่อพบกับลุงฉอ้อน เผนโคกสูง เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 เป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็น เป็ด ไก่ โค กระบือ และสุกร ได้แนะนำการทำอาหารเสริมเลี้ยงเป็ดเนื้อ สูตรภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งสูตรอาหารนี้เกษตรกรสามารถทำใช้เองได้ โดยไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก วัสดุที่ใช้ก็หาได้ง่ายตามแบบฉบับภูมิปัญญาชาวบ้านแท้ๆ และอาหารที่ได้ยังมีคุณภาพสูง ส่งผลให้เป็ดเนื้อเจริญเติบโตได้ดีและเป็นที่ต้องการของตลาด มีค่าใช้จ่ายในการทำน้อย ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ถ่ายทอดสู่พี่น้องเกษตรกรไว้อย่างน่าสนใจและนำไปใช้ได้ดังนี้
18 มิถุนายน 2555
3,267
คุณชัยณรงค์ – คุณกาญจนา กระแสคุปต์ เกษตรกรตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน และการทำเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ซึ่งทั้งสองท่านนั้นปัจจุบันมีงานประจำทำ โดยที่คุณชัยณรงค์ รับราชการทหารอยู่กองอาวุธ ส่วนคุณกาญจนานั้นเป็นพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดลพบุรี แต่ทั้งคู่มีความคิดที่ตรงกันในเรื่องของการอยู่กินอย่างพอเพียงและต้องการทำตามแนวพระราชดำริของในหลวงและต้องการทำเพื่อพระองค์ท่าน คุณชัยณรงค์กล่าวกับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันว่า “แม้จะน้อยนิดและพระองค์จะไม่รู้ แต่สิ่งที่รู้คือตัวเราใจเราว่าเรากำลังทำเพื่อพระองค์ท่าน ต้องการตามแนวพระองค์ท่านเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถวายพระองค์” นอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุตรชายคนโตให้รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและทำการเกษตรปลอดสารพิษตั้งแต่เยาว์วัย โดยที่ปัจจุบันลูกชายคนโตอายุเพียง 12 ปี สามารถเผาน้ำส้มควันไม้และน้ำหมักต่างๆ เป็น ซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้อีกทางหนึ่ง ผักปลอดสารพิษที่ครอบครัวกระแสคุปต์ทำนั้นส่วนใหญ่ส่งให้กับทางโรงเรียนรักษาเด็กออทิสติค เพราะบุตรชายคนเล็กนั้นเป็นเด็กในการควบคุมอยู่ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการปลูกผักปลอดสารพิษและทำดีเพื่อสังคม
18 มิถุนายน 2555
2,737
ในปัจจุบันถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการกินแล้ว อาหารป่านับว่ากำลังได้รับความนิยม โดยเฉพาะเมนู กบ ดังนั้นจึงมีผู้สนใจโทรเข้ามาสอบถามเรื่องการเลี้ยงกบทางบริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ทางทีมงานจึงได้เชิญคุณณัฐศิลป์ นาน้ำเชี่ยว เกษตรกรตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผู้เชี่ยวชาญในการเพาะพันธุ์กบ การเลี้ยงกบ ที่ทุกๆคนสามารถทำเองได้เป็นรายได้เสริมจากงานประจำ และรับประทานได้ในครัวเรือนมาร่วมพูดคุย ในรายการ Happy farmer info *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 MHz. ช่วงเวลา 13.00-15.00 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2555 ดังนี้
18 มิถุนายน 2555
5,872
ในอดีตปัญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตมันสำปะหลังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนทานและปรับตัวได้ดี แต่ปัจจุบันการระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังกลายเป็นปัญหาสำคัญและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีรายงานการระบาดเมื่อต้นปี 2551 และขยายวงออกไปตามแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญ เช่น จังหวัดกำแพงเพชร ระยอง ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรีและนครราชสีมา สาเหตุสำคัญของการระบาดอย่างกว้างขวางคือ การใช้ท่อนพันธุ์ที่มีเพลี้ยแป้งไปปลูกโดยไม่มีการจัดการให้ท่อนพันธุ์สะอาดก่อน ทำให้ผลผลิตมันสำปะหลัง ในปี 2552 ที่คาดว่าจะมีถึง 27 ล้านตัน ลดลงเหลือประมาณ 19 ล้านตันเท่านั้น ซึ่งกระทบต่อธุรกิจมันสำปะหลังโดยตรง และกระทบการส่งออกและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
14 มิถุนายน 2555
4,046
สามารถทำได้โดยวิธีเขตกรรม และวิธีกล ได้แก่ การไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง และตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อลดประมาณเพลี้ยแป้งและศัตรูพืชอื่นๆ ที่อยู่ในดิน หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังที่อาจทำให้ต้นมันสำปะหลังงอกและระยะแรกของการเจริญเติบโตอยู่ในช่วงแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อมเหมาะกับการเจริญเติบโตของเพลี้ยแป้ง เมื่อตรวจพบเพลี้ยแป้งเริ่มเข้าทำลาย ให้ถอนต้น หรือตัดส่วนที่มีเพลี้ยแป้งนำไปเผาทำลาย และหากจำเป็นต้องปลูกใหม่ให้ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาดปราศจากเพลี้ยแป้ง รวมทั้งการควบคุมโดยชีววิธี ทั้งแมลงห้ำและแมลงเบียน โดยกำหนดแนวทางการควบคุมตามพื้นที่ ที่พบการระบาด ดังนี้
14 มิถุนายน 2555
4,495
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.39 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท