(8,279 เรื่อง)
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวในประเทศไทย ชาวนาผู้ปลูกข้าวได้ดำเนินการคัดเลือกหาพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ปลูก และรสชาติตามที่ตนต้องการมาเป็นเวลานานแล้ว แต่การปรับปรุงพันธุ์ตามหลักวิชาการของทางราชการ ได้เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2450 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการประกวดพันธุ์ข้าวขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เมืองธัญญบุรี (ปัจจุบันเขียนเป็นธัญบุรี) และพันธุ์ข้าวจากเมืองธัญญบุรี และในปี พ.ศ. 2453 ได้จัดงานการแสดงกสิกรรมและพาณิชยการครั้งที่ 1 รวมทั้งการประกวดพันธุ์ข้าวทั่วราชอาณาจักรขึ้นที่สระปทุมวัน (วังสระปทุมในปัจจุบัน) และครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2454 (รัชกาลที่ 6) ข้าวจากเมืองธัญญบุรีก็ยังเป็นพันธุ์ข้าวที่ชนะเลิศอีก พันธุ์ข้าวที่ชนะการประกวดครั้งหลัง ๆ มีคุณภาพดีกว่าครั้งแรก ๆ แสดงว่าชาวนาได้หันมาปลูกข้าวพันธุ์ดีกันมากขึ้น
7 มกราคม 2556
12,012
กลุ่มเกษตรพัฒนา เกษตรผสมผสานบ้านป่าเปา ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย โดยมีคุณกระสาย จันต๊ะ ประธานกลุ่มฯและคุณจันทร์เพ็ญ ตัวลือ ฝ่ายวิเคราะห์และวิทยากรกลุ่ม ได้กล่าวกับทีมงานว่า ทางกลุ่มได้มีการก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2538 โดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการศึกษาดูงานจากกลุ่มศูนย์เรียนรู้อื่นๆ เพื่อศึกษาหาความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ภายในกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำการเกษตรผสมผสาน เช่น การปลูกผักปลอดสารตามฤดูกาล การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารไล่แมลง รวมไปถึงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดฟาง เห็ดหูหนู เห็ดลม เห็ดขอน เป็นต้น
4 มกราคม 2556
7,245
พริกปุ้มจากชุมชนบ้านเทพารักษ์ซึ่งมีพื้นที่อยู่ติดกับลำน้ำชีระยะทางกว่า 5 กม.มีเกษตรกรรวมกลุ่มขนาดใหญ่ผลิตพริกปลอดสารพิษเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตรวม 500 ตัน/ปี และเป็นแหล่งปลูกพริกแหล่งใหญ่อีกแห่งของจังหวัดร้อยเอ็ด นายสงค์ นนทดี เกษตรกรผู้ปลูกพริกบนพื้นที่ 2 ไร่ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี พื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกเป็นพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำชีซึ่งทางราชการได้ออกเอกสารสิทธิ์เป็น นส.3ก ให้กับเกษตรกรได้เข้าจับจองพื้นที่ทำการเพาะปลูกตามอัธยาศัย คุณสงค์มีที่ดิน 4ไร่ในการทำนาปลูกข้าวพันธุ์ กข.6 ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ 600 กิโลกรัม จากบทบาทหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมกับเกษตรกรภายในหมู่บ้านในการให้คำปรึกษาในเรื่องการแก้ปัญหาในดินเปรี้ยวและดินเค็มซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับลำน้ำชีทั้ง 2 ฝั่งตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตรมีเกษตรกรหลายร้อยคนทำการเพาะปลูกพริกซึ่งในแต่ละปีผลผลิตรวมกันได้ไม่ต่ำกว่า 500 ตัน จนกลายเป็นแหล่งปลูกพริกแหล่งใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนี้
4 มกราคม 2556
4,389
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท