(8,231 เรื่อง)
12 มิถุนายน 2558
12,295
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ ความปลอดภัยของผลิตผล ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเปิดทางให้ผู้ซื้อ ตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหาร ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถระบุตัวผู้ขายและผู้ผลิตได้ถึงต้นทางส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตของไทย พร้อมเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งตลาดโลก เนื่องจากปัจจุบันตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ได้เริ่มบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของอาหาร และ การตรวจสอบย้อนกลับแล้ว ทำให้ผู้ผลิตต้องมีการปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน COC, GAP, GMP และ HAACP เป็นต้น
12 มิถุนายน 2558
6,461
12 มิถุนายน 2558
17,905
12 มิถุนายน 2558
82,603
10 มิถุนายน 2558
2,841
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
32.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
33.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
31.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.94 บาท
ดีเซล
29.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.96 บาท