เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
BCG Model ในยุคเกษตร 4.0
31 กรกฏาคม 2564
748
BCG Model คืออะไร?? ทำไมใครๆก็พูดถึง และถูกจับตามองอย่างมาก แล้วในยุคเกษตร 4.0 BCG Model จะเข้ามามีบทบาทอะไรในภาคการเกษตร วันนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกคนได้ทราบกัน
BCG คืออะไร?? BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) คือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตที่เป็นฐานการผลิตเดิม เช่น เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือนวัตกรรม

ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การนำ BCG Model มาใช้ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรจากเดิมที่ "ผลิตมากแต่สร้างรายได้น้อย" (More for Less) ไปสู่การผลิตสินค้าพรีเมี่ยมที่ "ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก?"(Less for More) อาทิเช่น การเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตรด้วยระบบโรงเรือน (Greenhouse) และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการดึงสารสำคัญหรือคุณสมบัติพิเศษที่มีอยู่ในสินค้าเกษตรและพืชสมุนไพร เพื่อเปลี่ยนจากการ "ขายเป็นตัน" เป็นการ "ขายเป็นกิโลกรัม" หรือกรัม เป็นอีกแนวทางที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น สารสกัดจากข้าวราคา 2,400 บาท/กิโลกรัม และสารสกัดแคปไซซินจากพริก 30,000 บาท/กิโลกรัม เป็นต้น
BCG Model ยังสนับสนุนให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนจากการลดการใช้ปุ๋ยและยาที่เป็นต้นทุนหลักของเกษตรกรไทย และยังได้ผลิตผลที่ปลอดภัย ได้คุณภาพและปริมาณคงที่ตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งยังสามารถนำผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพคงที่มาแปรรูปให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นได้อีกด้วย
รวมทั้งยังสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น สารให้ความหวาน สารแต่งกลิ่นรส สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ พลาสติกชีวภาพ อาหารเสริมสุขภาพ ซึ่งจะช่วยดูดซับผลผลิตทางการเกษตรส่วนเกินในตลาด บรรเทาปัญหาราคาตกต่ำในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ยาง และปาล์ม
BCG Model ยังมีเรื่องของการนำของเสียอย่างเช่น "ขยะ" กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ เช่น ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งวิธีการนี้เป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแทนการทำลายทิ้งนั่นเอง
BCG จะเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมในระยะเวลา 5 ปี สร้างมูลค่ากว่า 4.4 ล้านล้านบาท (24% GDP) และเกิดการจ้างงาน 16.5 ล้านคน ลดการใช้ทรัพยากร ลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


ถ้า BCG Model ทำได้ ตามแผนที่วางไว้ จะช่วยยกระดับชีวิตเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น และพัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เหมาะสมกับการเป็นเกษตร 4.0 อย่างแท้จริง!


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.salika.co/2021/03/14/bcg-model-agricuture/
https://www.moac.go.th/news-preview-431391792045
https://www.nxpo.or.th/th/bcg-economy/
https://www.nstda.or.th/home/knowledge_post/bcg-by-nstda/