เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
กระถางต้นไม้รักษ์โลก จากกากกาแฟ
17 กรกฏาคม 2564
590
"กระถางต้นไม้จากกากกาแฟ" เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมา เพื่อแก้ปัญหาวัสดุเหลือทิ้งจากธุรกิจร้านกาแฟ อุตสาหกรรมการผลิตกาแฟผงกึ่งสำเร็จรูป และการบริโภคกาแฟภายในครัวเรือน ซึ่งทั่วโลกมีการบริโภคกาแฟสูงถึง 2,000 ถ้วยต่อวัน และในแต่ละปีจะมีขยะกากกาแฟเกิดขึ้นถึงปีละ 200,000 ตัน
ผลงานวิจัยเรื่อง "กระถางต้นไม้จากกากกาแฟ" Plant Pot from Coffee Grounds โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร นักวิจัยสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนายอรรถวุฒ คุ้มบ้าน นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะผู้ช่วยนักวิจัย คว้ารางวัลเหรียญทอง Gold Medal จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติ บนเวทีระดับนานาชาติ ในงาน E U R O I N V E N T 13th European Exhibition of Creativity and Innovation 2021 (ONLINE) ณ เมือง Iasi Romania เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 โดยการประกวดและนำเสนอรูปแบบออนไลน์
วิธีการผลิตกระถางต้นไม้จากกากกาแฟนั้น จะทดลองหาส่วนผสม เพื่อขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้ ด้วยแนวคิด BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่พัฒนาควบคู่ไปกับสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม
ขอบคุณภาพประกอบจากเพจ Environman : https://rb.gy/gpymah

วัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสม ประกอบด้วย "กากกาแฟ" ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง "ปูนขาว" ที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อรา และ"ชัน" ที่มีคุณสมบัติ ช่วยป้องกันมดแมลงได้ ซึ่งส่วนผสมทั้งหมดนี้สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จึงมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจากการทดสอบส่วนผสมที่ใช้ มีค่าความเป็นกรดด่าง ที่ pH 6.2 ซึ่งเทียบเท่ากับค่า pH ของดินที่เหมาะสมกับการใช้ปลูกต้นไม้ ที่มีค่า pH ระหว่าง 5.5-6.5 อย่างมาก
ขอบคุณภาพประกอบจากเพจ Environman : https://rb.gy/gpymah

กระแสรักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อมกำลังมาแรง และเป็นสิ่งที่ดีช่วยกระตุ้นให้คนหันมาใส่ใจมลภาวะโลกมากขึ้น อีกทั้งช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเช่นการผลิตกระถางต้นไม้จากกากกาแฟนี้ ก็สามารถช่วยลดขยะ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน อนาคตเราน่าจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่รักษ์โลกเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.facebook.com/environman.th/photos/pcb.3770312586430494/3770312386430514
http://www.ird.ssru.ac.th/news/view/2605202101
https://today.line.me/th/v2/article/PNRL1V