ราคารับซื้อ วันที่ 28 ก.ย. 2565
สุกรขุน
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
จ.นครปฐม
108.00
บาท/กก.
0.00