นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจส่งเสริมด้านการเกษตร ได้พิจารณาดำเนินการและติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา เป็นโรคที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบรุนแรงและสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกยางพาราในภาคใต้และบางส่วนของภาคตะวันออก สถานการณ์ปัจจุบันพบการเกิดโรคในจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส สตูล ยะลา ปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช พังงา ตรัง พัทลุง สุราษฎร์ธานี และระนอง และจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ตราด รวมกว่า 5 แสนไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565) ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมเข้าไปดูแลในพื้นที่ดังกล่าว โดยถ่ายทอดความรู้และคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในการป้องกันโรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้งศึกษาการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อจัดการโรคใบร่วงชนิดใหม่ ได้แก่ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส จัดทำแปลงทดสอบขึ้นที่จังหวัดนราธิวาส และผลที่ได้จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางจัดการโรคในพื้นที่ได้ต่อไป กรมส่งเสริมการเกษตรจึงสนับสนุนชีวภัณฑ์ให้แก่พื้นที่ที่พบโรค เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัด นอกจากนี้ ยังได้จัดทำเอกสารทางวิชาการ เช่น แผ่นพับความรู้ทางการเกษตร และสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย
ราคารับซื้อ วันที่ 25 พ.ย. 2565
ไก่เนื้อ
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
จ.ชลบุรี
46.00
บาท/กก.
0.00
ฟาร์มคุณณรงค์ พิพัฒสุวรรณ
จ.นครปฐม
46.00
บาท/กก.
0.00