ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 10 คน)

ตามที่มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้ดำเนินโครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ ทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัียสุโขทัยธรรมาธิราช ดีแทค รักบ้านเกิด และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันส

1.นางกล้วย ดวงคำ จังหวัดยโสธร
2.นายโกสินธุ์ สุวรรณภักดี จังหวัดมหาสารคาม
3.นายคณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ จังหวัดเชียงใหม่
4.นางสาวดวงตา กระสินธุ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5.นางดารารัตน์ นิยมรัตนา จังหวัดตราด
6.นางสาวธนกัญพัชร ทิ้งโคตร จังหวัดเลย
7.นางสาวนิชาภา สุวรรณนาค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8.นายปรีชา หงอกสิมมา จังหวัดขอนแก่น
9.นางสาวสุภาวดี ทับทิม จังหวัดเพชรบุรี
10.ว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิ เพ็งป่าแต้ว จังหวัดอุตรดิตถ์

*รายชื่อข้างต้นมิได้เรียงลำดับตามคะแนนแต่อย่างใด

ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทั้ง 10 ท่าน ต้องเข้าสู่กระบวนการนำเสนอผลงานด้วยตัวเองในรอบสุดท้าย วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 081-6552921
FB : มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
Web : https://www.rakbankerd.com/rbk_foundation/