ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
โครงการประกวดเกษตกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2560


ตามที่มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้นำเนินโครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปีพ.ศ.2560 และได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย โดยมีรายชื่อดังนี้

1 นายพิเชษ กันทะวงค์ จ.เชียงราย
2 น.ส. จิราวรรณ คำซาว จ.เชียงใหม่
3 น.ส. สิรินุช ฉิมพลี จ.นครปฐม
4 น.ส. สุภิสาข์ มัยขุนทด จ.เพชรบุรี
5 นายนิธิภัทร์ ทองอ่อน จ.ระยอง
6 นายอภิวรรษ สุขพ่วง จ.ราชบุรี
7 น.ส. นวลลออ เทอดเกียรติกุล จ.ราชบุรี
8 นายเฉลิมพงษ์ ชาติวัฒนา จ.สงขลา
9 น.ส. นาริน พวงทอง จ.สมุทรปราการ
10 น.ส. สิริพร เที่ยงสันเที๊ยะ จ.สุพรรณบุรี

โดยผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทั้ง 10 ท่าน ต้องเข้าสู่กระบวนการนำเสนอรอบสุดท้าย
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น. ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081-655-2921