เชิญร่วม ประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปีพ.ศ.2560

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับดีแทคและกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพในการเป็น “เกษตรกร 4.0” ต้นแบบสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ทำ "การเกษตรแบบครบวงจร"

นับเป็นปีที่ 9 ในการสรรหา “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” โดยในปีพ.ศ.2560 เปิดรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทำ “เกษตรแบบครบวงจร” ซึ่งมีคุณลักษณะสำคัญ คือ
1.ทักษะการบริหารจัดการ พื้นที่เกษตรกรรม แรงงาน ทุน การเพาะปลูก เพาะเลี้ยง การแปรรูปที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เป็นไปตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยอยู่บนพื้นฐานการใช้ทักษะ องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานการใช้นวัตกรรมและมุ่งมั่นยกระดับผลิตภัณฑ์การเกษตรให้มีคุณภาพมากขึ้น
2.ทักษะความเป็นเกษตรกรมืออาชีพ เป็น Smart farmer ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้นำมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรของตนเองให้มีประสิทธิภาพ เปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยรู้จักวางแผนในเชิงธุรกิจ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างการตลาดนำการผลิต ตลอดจนมีความพร้อมในการแบ่งปันบทเรียนและถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จแก่สาธารณะ

โดยมอบเงินสนับสนุนเกษตรกรพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรจำนวน 10 ท่าน ดังนี้
ชนะเลิศ เงินสนับสนุน 100,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสนับสนุน 80,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสนับสนุน 60,000 บาท
เกษตรกรดีเด่น 7 ท่าน เงินสนับสนุนท่านละ 30,000 บาท

เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสาร
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด (คุณอัญชลี กลิ่นเกษร )
499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2016-5555 ต่อ 1050 / 081-655-2921 แฟกซ์. 0-2016-5606
E-mail: anchalee_k@rakbankerd.com / anchaleek17@gmail.com


ดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปีพ.ศ.2560 

ใบสมัคร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ ศ 2560